Kalatalouden erikoisammattitutkinnon

Lausunto kalatalouden erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta, 13.8.2018

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut uuden kalatalouden erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Yleistä

Kyseessä on kokonaan uusi kalatalousalalle suunnattu erikoisammattitutkintotasoinen osaaminen. Tutkinnossa on kaksi osaamisalaa: elinkeinokalatalouden osaamisala ja kalavesien hoidon osaamisala. Valmistelussa huomioitiin ammatillisen koulutuksen uudistamisen asettamat tarpeet (tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat). Uusi tutkinto on osaamispisteytetty.

Lausuntoa on pyydetty tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä, tutkinnon osista ja tutkinnon muodostumisesta, tutkinnossa vaadittavasta ammattitaidosta, ammattitaidon osoittamisesta ja hyväksytyn suorituksen kriteereistä sekä osaamisaloista ja niiden nimistä.

SVK:n lausunto

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö pitää uudistusta ja kalatalousalan kalastusmestareiden kouluttamista kannatettavana uudistuksena. Kalatalouden perustutkintojen ja kalatalouden korkeakouluopintojen välissä on tarvetta kyseiselle koulutusohjelmalle ja alalle valmistuville ammattilaisille, joilla on hyvä käsitys kalatalouskentästä ja valmiudet myös organisointi- ja työnjohtotehtäviin.

Kalatalouden järjestötyössä toimimiseen (45 osp) SVK esittää kuitenkin seuraavat  muutokset:  ammattitaitovaatimuksia muutetaan siten, että korvataan ”osakaskuntien ja kalatalousalueiden kokouskäytännöt” lauseella ”yhdistyslain mukaiset kokouskäytännöt ja hyvän hallintotavan”. Muutetaan myös arviointi osiossa hyväksytyn suorituksen kriteerissä kohta ”hakee osakasluettelot, joiden pohjalta laatii äänestysluettelon” muutamalla sana osakasluettelot termiin jäsenluettelot.

Em. muutoksilla vaatimukset ja kriteerit olisivat seuraavat:

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • yhdistyslain mukaiset kokouskäytännöt ja hyvän hallintotavan
  • suunnitella ja toteuttaa yhdistyksen toiminnan ja taloudenpidon
  • ottaa toiminnassaan huomioon kalatalousalaan vaikuttava keskeisen lainsäädännön
  • toteuttaa sisäistä ja ulkoista viestintää.

 Hyväksytyn suorituksen kriteerit

  • vastaa kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta
  • kutsuu kokouksen koolle
  • hakee jäsenluettelot, joiden pohjalta laatii äänestysluettelon
  • hallitsee yleisaluelain mukaiset äänestyskäytännöt
  • laatii asianmukaisen pöytäkirjan kokouksesta

Perustelut: ammattitaitovaatimusten osalta opiskelijan ei tule osata vain kalavesien omistajajärjestöjen (osakaskunta) ja yhteisetuuksien (kalatalousalue) kokouskäytäntöjä vaan samat kokouskäytännöt ovat kaikilla muillakin yhdistyslain alaisilla kalatalousalan organisaatioilla.