Valtakunnallinen kalavarojen hoitosuunnitelma

Lausunto luonnoksesta päätökseksi valtakunnallisten kalavarojen hoitosuunnitelmien vahvistamisesta, 22.11.2019

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut asiakohdassa mainittuun maa- ja metsätalousministeriössä valmisteltuun luonnokseen ja esittää lausuntonaan siitä seuraavaa.

Päätösluonnos

Ministeriö vahvistaa luonnoksessa kahdeksan kalavarojen hoitotoimenpiteitä sisältävää ohjelmaa, suunnitelmaa ja strategiaa kalastuslain 34 §:ssä tarkoitetuiksi valtakunnallisiksi kalavarojen hoitosuunnitelmiksi. Kalastuslain 34 §:n mukaan ko. suunnitelmat on otettava huomioon alueellisia käyttö- ja hoitosuunnitelmia laadittaessa ja täytäntöön pantaessa sekä järjestettäessä kalastusta yleisillä vesialueilla. Lisäksi saman säädöksen mukaan käyttö- ja hoitosuunnitelmilla ei saa vaikeuttaa valtakunnallisten kalavarojen hoitosuunnitelmien toteuttamista.

SVK:n lausunto

Päätösluonnoksessa olevissa ohjelmissa, suunnitelmissa ja strategioissa pyritään elvyttämään ja suojelemaan maamme uhanalaisia kalakantoja ja rapukantoja sekä avaamaan vaellusyhteyksiä vaelluskaloille. Päätösluonnoksessa olevista strategioista lisäksi kahdella on valtioneuvoston periaatepäätöksen status: kansallinen kalatiestrategia sekä kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia. SVK pitää päätösluonnosta erittäin hyvänä.

Kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmia ollaan parhaillaan jo laatimassa. Niiden tulee olla valmiita ensi vuonna. On erittäin tärkeää, että luonnoksessa olevat hoitosuunnitelmat myös otetaan nyt tarkasti huomioon kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmia laadittaessa ja myöhemmin täytäntöön pantaessa.

Ministeriössä on laadittu kalavarojen hoitosuunnitelmien lisäksi myös muita kalatalousstrategioita. Näistä merkittävin elinkeinokalatalouden ohjelma on Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelma 2014-20, jonka tavoitteena on luoda kalataloudelle kilpailukykyinen toimintaympäristö. Lisäksi ministeriössä on laadittu vesiviljelystrategia 2022, jolla on valtioneuvoston periaatepäätöksen hyväksyntä 4.12.2014.

Viime lokakuussa ministeriö julkaisi myös Suomen vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategian, jota valmisteltiin laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tahtotilana siinä on, että vapaa-ajankalastus on myös lähivuosina suosittu ja yhteiskunnallisesti arvostettu luontoharrastus, joka kestävästi hyödyntää maamme monipuolisia kalavesiä ja kalastusmahdollisuuksia.

Vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategiassa ei ole esitetty toimenpiteitä, vaan kalataloushallinto ja -tutkimus, neuvontajärjestöt ja kalatalousalueet toteuttavat sen tahtotilaa ja tavoitteita oman toimintansa puitteissa osana kokonaisuutta. Antti Rinteen hallitus lupaa toimeenpanna strategiaa.

Edellä esitettyyn viitaten SVK katsoo, että

vapaa-ajankalastusstrategialle tulee saada valtioneuvoston periaatepäätös, jotta sille saadaan riittävän korkea painoarvo myös tulevia hallituksia ajatellen.

vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategian toimeenpanemiseksi on mahdollisimman pian perustettava strategian poikkihallinnollinen toimeenpanoryhmä, jossa laaditaan strategian lähivuosien painopistealueet ja sovitaan osapuolten toimenpiteet niiden toteuttamiseksi.

kiireellisimpänä painopisteenä strategian toteuttamisessa ovat kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat, joiden laadinnassa on valtakunnallisten kalavarojen hoitosuunnitelmien lisäksi otettava huomioon myös vapaa-ajankalastusstrategia.