Kalojen poisheittokielto

Lausunto eräistä kalojen poisheittokiellon toimeenpanoa koskevista kysymyksistä, 9.1.2014

EU:n yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisen sisällytettiin poisheittokielto, jonka tavoitteena on kalastuksen tahattomien saaliiden vähentäminen ja kalojen poisheiton lopettaminen. Nykyisessä kalastuksessa mereen takaisin heitetään pilaantuneet ja alamittaiset kalat, väärä lajia olevat kalat ja pyyntikiintiöön kuulumattomat kalat.
Kalastuspolitiikan uudistamisella käyttöön otettava poisheittokielto koskee Itämerellä ns. kiintiölajeja, joihin kuuluvat silakka, kilohaili, turska, punakampela ja lohi. Velvoite poisheitosta astuu voimaan vuoden 2015 alusta.
Itämeren kalastusfoorumi (BALTFISH) on valmistellut luonnoksen komissiolle annettaviksi suosituksiksi poisheittokiellon toimeenpanoa varten.
Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut muistion Suomen kannaksi BALTFISHin suosituksiin.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää lausuntonaan muistiosta seuraavaa.

1. SVK ei kannata BALTFISHin ja MMM:n ehdotusta lohen alamitan laskemisesta.
Poisheittokielto on osa kalastusjärjestelyjä, joilla pyritään ei-toivotun saaliin vähentämiseen. Yhteisen kalastuspolitiikan periaatteet edellyttävät, että jäsenvaltiot tekevät kaikkensa tahattomien saaliiden vähentämiseksi ja tässä ensisijaisena keinona tulee olla pyyntimenetelmien valikoivuuden parantaminen.
Itämeren pääaltaan ajosiimakalastus on valikoimaton pyyntimuoto, jossa saaliiksi jää runsaasti alamittaisia lohia. Alamitan laskulla parannettaisiin nykyisen ajosiimakalastuksen jatkamisedellytyksiä ja samalla jatkettaisiin Itämeren uhanalaisille lohikannoille tuhoisaa sekakantakalastusta.
Maa- ja metsätalousministeriön valmisteleman kansallisen lohistrategian mukaan ”Suomi toimii valikoimattoman sekakantakalastuksen, kuten ajosiimakalastuksen ja vetouistelun rajoittamiseksi Itämeren pääaltaan alueella.”
Tämän tavoitteen mukaisesti Suomen kannaksi tulee esittää
– ajosiimakalastuksen ajallista rajoittamista ja koukkukoon säätelyä sekä
– kohtuullisen siirtymäajan puitteissa ajosiimakalastuksen kieltoa Itämeren alueella.

2. Meritaimenta koskevat suositukset
SVK kannattaa esitystä, jonka mukaan poisheittokielto ei koskisi Suomen merialueilta saaliiksi saatuja alle 60 senttimetrin mittaisia meritaimenia ja taimenia, joilla on rasvaevä.

3. Sulkupyydykset
SVK kannattaa esitystä, jonka mukaan sulkupyydyksistä voitaisiin vapauttaa alamittaisia kaloja sekä rasvaevällisiä taimenia.

4. BALTFISH
Itämeren kalastusfoorumista on muodostumassa merkittävä toimija yhteisen kalastuspolitiikan toimeenpanon valmistelussa. SVK pitää tärkeänä, että yhteisen kalastuspolitiikan toteuttamista valmistellaan mahdollisimman avoimessa yhteistyössä, johon myös vapaa-ajankalastajia edustavat järjestöt voivat osallistua.