Uhanalaisten kalojen arvot

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista, 28.3.2019

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää lausuntonaan asetusluonnoksesta seuraavaa.

Kannatamme asetusluonnosta. Pidämme sitä erittäin tervetulleena ja välttämättömänä uhanalaisten ja taantuneiden kalalajien suojelemiseksi salakalastukselta sekä niiden kantojen elvyttämiseksi.

Viitaten 29.1.2019 antamaamme lausuntoon toteamme kuitenkin edelleen, että kuhan olisi tullut kuulua uusitun kalastuslain 119 §:n menettämisseuraamuslajeihin, jolle tässä asetusluonnoksessa olisi tullut yhtälailla antaa arvo.  Menettämisseuraamuskokonaisuus on keskeinen osa kalastuslain toimeenpanon vahvistamista. Hallituksen esityksessä (HE 192/2014 vp) kalastuslain kokonaisuudistukseksi todettiin ”Kalastuslain kokonaisuudistuksesta erillisenä prosessina on tarkoitus myöhemmin vuonna 2014 aloittaa kalastukseen liittyvän seuraamusjärjestelmän kehittämistä koskeva selvitys.” Tätä selvitystä sidosryhmäkuulemisineen ei kuitenkaan ole tehty, minkä vuoksi uusittu laki ja nyt lausunnolla oleva asetusluonnos eivät ole menettämisseuraamuksen osalta vaikuttavuudeltaan riittäviä.

Monet todetut kalastusrikkomukset liittyvät kuhaan sen suuren markkina-arvon takia. Kun uusittu kalastuslain 119 § pyrkii salakalastuksen kitkemiseen ja taloudellisesti hyvin arvokkaaseen kuhaan kohdistuu erittäin paljon salakalastusta, olisi menettämisseuraamusta koskevaan lajilistaan tullut lisätä myös kuha.  Vaikka kuha ei ole uhanalainen tai taantunut, sekä kalastusasetus että kalatalousviranomaisten päätökset sisältävät sitä koskevaa säätelyä. Kuhan kalastusta ohjataan kalastusasetuksessa määrätyllä alamitalla ja laji on erityissäädelty uhanalaisten kalojen ja ravun tavoin.

Luonnonvarakeskuksen Kalavarojen käyttö ja hoito -oppaan mukaan kuha on sekä vapaa-ajankalastajien että kaupallisten kalastajien tavoitelluimpia saaliskaloja ja samalla kalastuksen ohjauksen avainlaji. Ilman ohjausta kuhan pyynti voi tehostua liikaa, mikä vaarantaa kannan kestävän käytön.

Kuhakannat ovat elinvoimaisia ja laajalti levinneitä, mutta niiden pitämiseksi elinvoimaisina on maassamme tehty poikkeuksellisen paljon alueellista kalastuksen säätelyä, hoitotoimia ja tutkimusta. Kuhaan kohdistuvaa säätelyä tulee sisältymään runsaasti myös kalatalousalueiden tulevissa käyttö- ja hoitosuunnitelmissa.