Kaupallisten kalastajien poikkeuslupa Kymijoen suulla

Vaatimus koskien kaupallisten kalastajien poikkeuslupahakemusta kymmenellä isorysällä kalastamiseen viideksi vuodeksi kolmea kilometriä lähempänä Kymijoen Korkeakosken- ja Huumanhaaran suuta, 28.4.2016

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) vastustaa poikkeusluvan myöntämistä isorysä- ja nahkiaisrysäpyyntiin lupahakemuksen tarkoittamalla alueella.
Mikäli lupa myönnetään, tulee lupaehtoihin sisällyttää alla esitetyt lupaehdot, jotka pohjautuvat sekä uuden kalastuslain noudattamiseen että yleisen kalatalousedun toteutumiseen.

SVK vaatii, että rysälupien ehtona on:
– vapauttaa kaikki vaelluskalat (lukuun ottamatta nahkiaisia),
– vapauttaa yli 65 senttimetriä pitkät kuhat sekä yli 90 senttimetriä pitkät hauet ja
– raportoida säännöllisesti rysäsaaliista ja vapautetuista kaloista.

Perustelut vaatimukseemme:

Kalastuslain 66 §:llä kielletään isorysän pitäminen meressä kolmea kilometriä lähempänä vaelluskalavesistöön kuuluvan joen suuta vaelluskalojen kulun turvaamiseksi. Kalastuslain perustelujen mukaan: ”Kansallisen kalatiestrategian ja lohistrategian tavoitteiden mukaisesti on tarpeen tehostaa vaelluskalojen luontaisen lisääntymisen edellytyksiä. Eräänä tarpeellisena toimena on pidetty erityisesti vaelluskalavesistöjen jokisuualueilla tapahtuvan kalastuksen oikeasuhtaista rajoittamista vaelluskalojen nousun turvaamiseksi.”

Isorysälupia on haettu vedoten 72 §:ään, jolla voidaan antaa niiden käyttöön poikkeus, mikäli: ”..tällainen toimenpide on välttämätön yleisen kalatalousedun turvaamiseksi tai muusta erityisestä syystä, eikä vaaranna kalan kulkua vesistössä tai käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttamista.”. Lain perusteluiden mukaan muut erityiset syyt voivat olla: ”..kalavarojen hoidon toteuttamiseksi tärkeän tutkimuksen suorittaminen tai istutustoimintaa varten tarpeellisten emokalojen pyynti.”.

SVK:n näkemyksen mukaan luvan hakija ei esitä riittäviä perusteluita poikkeusluvan saamiseksi. Mikäli siitä huolimatta poikkeuslupa myönnetään, edellyttää kalastuslaki nähdäksemme kaikkien vaelluskalojen vapauttamista. Tässä mielessä ongelmallista on sallia nahkiaisen pyynti, onhan nahkiainen uudistetun kalastuslain tarkoittama vaelluskala.
Vaelluskalojen kulun turvaaminen on Kotkan alueelle erityisen tärkeää, kun Korkeakosken kalatie on juuri valmistunut. Esittämämme lupaehto olisi linjassa myös hakijan esittämien perusteiden kanssa.
Haussa on käytännössä kyse poikkeusluvan jatkamisesta, mikä on eri asia, kuin lain sallima tilapäinen lupa. Lisäksi lupaa haetaan viideksi vuodeksi. Näistä syistä, mikäli lupa myönnetään, sen voimassaolo tulisi rajoittaa kolmeen vuoteen.

Suuret petokalat eivät kaupallisten kalastajien mukaan ole heille kaupallisesti tärkeitä yksilöitä. Suuret kuhat ja hauet ovat tehokkaimpia särkikalojen luontaisia petoja ja lajinsa parhaimpia lisääntyjä. Ne myös lisäävät kalastusharrastuksen suosiota ja ovat kannattavan kalastusmatkailun edellytys. Harrastajat ja oppaat pitkälti vapauttavat saamansa suuret petokalat, sitä voitaisiin yleisen kalatalousedun nimissä edellyttää poikkeusluvan kautta myös luvanhakijalta.