Kielletty pyydys norppa-alueella

Lausunto hakemuksesta käyttää kiellettyä pyydystä tai pyyntitapaa saimaannorpan esiintymisalueilla, 16.3.2012

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää tutustuttuaan 23 Saimaan norppa-alueen osakaskuntien hakemuksiin seuraavaa:

SVK:n mielestä kyseessä olevien 23 osakaskunnan hakemuksissa esitettyjen perustelujen mukaan ei ole kalastuslain 37 §:n mukaisia erityisiä syitä, joiden perusteella Etelä-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksella olisi oikeus myöntää, asettamillaan ehdoilla lupa, kielletyn pyydyksen tai kalastustavan käyttämiseen hakemuksien kohteina olevilla vesialueilla.

Lisäksi:
SVK:n mielestä haettuja poikkeuslupia ei voida myöntää norpansuojelua vaarantamatta tai loukkaamatta kalavedenomistajien tasapuolista kohtelua.

Hakemuksien perusteena oleva laskentamalli ei poista tosiasiaa, että kaikki poikkeuslupahakemuksien vesialueet sijaitsevat keskeisellä saimaannorpan esiintymisalueella. Valtaosa kyseisistä vesialueista on välittömässä läheisyydessä vuonna 2011 saimaannorpan pesä- ja poikaslaskennassa havaittujen poikasten sijainteja.

Kalastus hakemuksien kohteina olevilla vesialueilla ei ole missään niin merkittävää, että riskejä norppakuolemiin pitäisi ottaa, vaikka riskit eräin paikoin olisivat vähäisiä.

SVK on todennut norpansuojelustrategian ja toimenpideohjelman valmistelussa, että norpansuojelun kalastusrajoitusalueen pitää olla yhtenäinen ja aukoton. Tämä tavoite on myös tiedottamisen, valvonnan ja saimaannorpan suojelutavoitteiden osalta välttämätön.

SVK pitää äärimmäisen uhanalaisen saimaanhylkeen elinolosuhteiden parantamista ja hyljekannan säilyttämistä tärkeänä. Järjestäytyneet vapaa-ajankalastajat edistävät osaltaan luonnon kestävää käyttöä ja ympäristöä säästävää toimintaa kalastuksessa sekä muussa harrastukseen liittyvässä toiminnassa.