Laki kalastuslain 88§:n muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyvistä laeista, 30.12.2020 mmm

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut Maa- ja metsätalousministeriön luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyvistä laeista. SVK lausuu luonnoksesta kunnioittavasti seuraavaa.

TAUSTAA

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kalastuslain 88 § ja siihen liittyen Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 11 § ja kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain 3 §. Muutos koskisi kaupallisen kalastajan määritelmää, joka kalastuslaissa on sidottu arvonlisäverolain 3 §:ssä määriteltyyn verovelvollisuusrajaan. Kyseinen raja on vuoden 2021 alusta lukien nostettu enintään 10 000 euron liikevaihdosta enintään 15 000 euron liikevaihtoon.

Lisäksi esityksessä muutettaisiin Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 25 § niin, että helpotetaan kalatalousyritysten sopeutumista covid-19 -epidemian aiheuttamiin poikkeuksellisiin olosuhteisiin nykyisen ohjelmakauden loppuun saakka.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2021.
SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KESKUSJÄRJESTÖN KANTA

SVK:n lausunto keskittyy ensisijaisesti käsittelemään esityksen kalastuslakia koskevia osia.

Esitys kalastuslain 88 §:n muuttamisen tarpeellisuudella on perusteltu arvonlisäverolain muuttumisella, jonka esitetyt I luokan kaupallisiin kalastajiin kohdistuvat kielteiset vaikutukset vältettäisiin esityksen mukaisilla muutoksilla. SVK katsoo, että esityksessä on tehty hyvin suppea katsaus arvonlisäverolain muuttumisen aiheuttamista mahdollisista seurauksista. Itse asiassa vaikutusten arviointia ei ole tehty kalastuslain tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta lainkaan. Esimerkkinä todettakoon, että kaupallisten kalastajien I ja II ryhmien määrittelyllä on vaikutuksia Saaristomeren kuhakantojen kalastuksen kestävään järjestämiseen, sillä I ryhmään kuuluvilla on kalastusasetuksen 2 §:n perusteella oikeus pyytää kuhia muita pienempää alinta pyyntimittaa käyttäen. Saaristomeren kuhakantojen ongelmien tiedetään johtuvan liian pieniin kuhiin kohdistuvasta pyynnistä, lisäksi eri pyyntimittojen käyttäminen kalastajaryhmien välillä on sosiaalisesti kestämätöntä. Mikäli nyt esitettyä 88 §:n muutosta ei tehtäisi, voisi I ryhmän kaupallisten kalastajien määrän vähenemisellä olla positiivisia vaikutuksia Saaristomeren kuhakantaan. Toisaalta esityksen myönteisenä vaikutuksena voidaan pitää sitä, ettei se lisää II luokkaan kuuluvien kaupallisten kalastajien ja heidän pyynnin määrää suhteessa I luokkaan kuuluviin. II luokkaankin kuuluvilla on oikeus käyttää vain kaupalliseen kalastukseen tarkoitettuja pyydyksiä (esim yli 240 m verkkomäärää), mutta joukkoon on ilmoittautunut suurempien pyydysmäärien takia tosiasiallisesti myös vain omaan lukuunsa pyytäviä, mikä ei ole ollut kalastuslain tarkoitus.

Kalastuslaista esitetään muutettavaksi 88 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdan kaupallisten kalastajien I ryhmän määrittelytekstejä. Sanan yhteisö muuttaminen sanaksi oikeushenkilö on perusteltua ja myös yhdenmukainen lain muiden asiaan liittyvien pykälien kanssa. Itseasiassa jo lain 4 §:ssä on määritelty, että kaupallisella kalastajalla tarkoitetaan: ”luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on merkitty kaupallisen kalastustoiminnan harjoittajista pidettävään rekisteriin”. Siksi 88 § voitaisiin muotoilla lyhyemmin käyttämättä sanoja luonnollinen henkilö ja oikeushenkilö ollenkaan.

Esitykseen 88 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohtien muuttamiseksi on sisällytetty mukaan myös sana yhteenliittymä. Kyseinen sana ei sisälly 4 §:ssä olevaan kaupallisen kalastajan määrittelytekstiin ja on lisäksi ilmauksena epämääräinen. Esityksessä yhteenliittymän kerrotaan tarkoittavan avointa yhtiöitä, jota koskeva lainsäädäntö tunnetaan nimellä henkilöyhtiölaki. SVK:n mukaan tarvitaan laajempi selvitys siitä, onko tarkoituksenmukaista laajentaa 1 ryhmän kaupallisen kalastajan määritelmä koskemaan myös avoimia yhtiöitä. SVK ei määritelmän lisäystä missään muodossa kannata, sillä se tarkoittaisi esimerkiksi viiden vain 2 000 euroa vuosittain kalastuksella tienaavan kalastajan muodostaman avoimen yhtiön riittävän I ryhmään kuulemiseen. Mikäli näin kuitenkin on, tulee laissa käyttää sanan yhteenliittymä sijaan sanaa avoin yhtiö, jolloin lisäys linjassa myös muut yhtiölainsäädännön kanssa ja sen vaatimukset ovat helpommin kaikkien ymmärrettävissä. Sama muutos olisi tällöin tehtävä myös Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 11 §:ään ja kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain 3 §:ään.

Kokonaisuutena SVK toteaa, että esitys kalastuslain (ja muidenkin lakien) muuttamiseksi kaipaa laajempaa kalataloudellista vaikutusten arviointia ennen sen mahdollista voimaansaattamista.