Lausunto ELY-keskuksen päätösluonnoksesta, joka koskee kuhan alamitan laskemista Ähtärin Perännejärvissä, 29.3.2017

Ähtärin eteläinen osakaskunta on pyytänyt Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut-yksiköltä, että se alentaisi kuhan alamitan enintään 40 cm:iin Ähtärin Peränne- ja Vähä-Perännejärvessä. Hakija esittää perusteluinaan, että on tärkeää säilyttää alueen perinteinen kuhakalastus, joka voi muutoin hiipua jos kuhan alamitta on asetuksen mukainen  42 cm. Tarkoituksena on myös saada järveen elinvoimainen ja kalastusta hyvin kestävä kuhakanta. Alamittapoikkeusta haetaan viiden vuoden koeajalle.

ELY-keskus katsoo päätösluonnoksessaan , että  kalastusoikeuden haltijan/hakijan näkemykset Ähtärin Perännejärven ja Vähä-Perännejärven kuhakannan hoidosta ovat oikean suuntaisia. Tätä vahvistaa myös KVVY:n tekemä yhteenveto Ähtärin Perännejärven kuhavuosiluokkien kasvusta. Em. yhdistyksen mukaan Perännejärven kuhan hidastunut kasvu johtuu runsastuneen kuhakannnan myötä kiristyneestä ravintokilpailusta.  Päätös olisi  voimassa 31.12.2021 saakka. Tuolloin ovat käytössä uusien kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat, mikä on sopiva ajankohta pyyntimitan muutoksen jatkamisen tarkasteluun.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää lausuntonaan päätösluonnoksesta seuraavaa:

Järjestömme vastustaa kuhan alamitan laskemista Ähtärin Perännejärvillä 40 senttiin, koska toteutuessaan se:

1. Hidastaisi entisestään Perännejärvien kuhien kasvua. Alhainen alamitta suosii pieninä sukukypsiksi tulevia kaloja, mikä johtaa kuhakannan kääpiöitymiseen.

2. Vähentäisi merkittävästi suurten kuhien määrää. Nopeakasvuiset ja hyvän kasvupotentiaalin omaavat yksilöt jäisivät saaliiksi jo pieninä. Tämä lisäisi merkittävästi Perännejärvien kuhien kääpiöitymistä

3. Johtaisi pienempiin saalismääriin. Liian alhaisen alamitan takia kuhan kasvupotentiaali jäisi hyödyntämättä, jonka seurauksen saataisiin pienempiä saaliita. Alhainen alamitta johtaa myös kuhan sukukypsyyskoon ja kuntokertoimen pienentymiseen, mikä heikentää kuhakannan tuottavuutta.

4. Vähentäisi vesialueen omistajan lupatuloja. Pienentynyt kuhien keskikoko vähentäisi Perännejärvien kiinnostavuutta kalastuksen harrastajien keskuudessa ja vähentäisi näin lupamyyntiä.

5. Lisäisi riippuvuutta istutuksista. Pienten kuhien lisääntymistulos on merkittävästi heikompi kuin suurikokoisten kuhien. Pienten kutijoiden varassa oleva kuhakanta on siis alttiimpi huonoille poikastuotantovuosille.

6. On kalastuslain 1§ vastainen.

Alamitan laskemisen sijaan Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestä suosittaa alamitan nostoa esim. 45 senttiin. Tällä toimenpiteellä turvattaisiin hakijan hakemuksessaan esittämät perustelut: perinteisen kuhankalastuksen säilyttäminen sekä elinvoimaisen ja kalastusta hyvin kestävän kuhakannan luominen. Hakijan esittämä alamitan lasku romuttaisi mahdollisuudet kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.