Lausunto hakemuksesta vesiliikenteen kieltämiseksi Eurajoen kunnassa Länneneulojen alueella

Lausunto hakemuksesta vesiliikenteen kieltämiseksi Eurajoen kunnassa Länneneulojen alueella 21.8.2018

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön lausunto Suomen Ammattikalastajaliitto ry:n hakemuksesta vesiliikenteen kieltämiseksi Eurajoen kunnassa Lännenaulojen alueella

Hakemus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen on toimitettu hakemus vesiliikennelain (463/1996) 15 §:n mukaisen kiellon asettamiseksi.

Hakemuksessaan Suomen Ammattikalastajaliitto ry esittää rysäkalastuselinkeinon suojaamiseksi kaikkia vesikulkuneuvoja koskevan kiellon asettamista viideksi vuodeksi ja kunakin vuonna 15.4.–15.8. väliseksi ajaksi Lännennaulat-nimisen matalikon länsi- ja lounaispuolella olevalle merialueelle Eurajoen kunnassa. Hakemuksessa ympyröityjen kieltoalueiden (2 kpl) halkaisijat ovat 2,24 km ja 1,85 km. lohen ja taimenen pyyntipaikkojen keskipisteistä.

Hakemuksen mukaan kiellosta ei aiheudu kenellekään haittaa eikä alueella liikkuminen ole kenellekään tärkeää, koska matalakulkuisemmat alukset ja pienalukset voivat ohittaa pyydykset myös itä-koillispuolitse. Kun perusteltuja vasta-argumentteja ei hakijan mukaan ole, päätös voitaneen antaa kiireellisenä. Lisäksi kielto pyydetään määrättäväksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta päätöksen antamispäivästä lukien.

Vesiliikennelain 15 §:n mukainen kielto

Vesikulkuneuvolla liikkuminen voidaan kieltää määräajaksi tai toistaiseksi määrätyllä vesialueella tai rajoittaa sitä, jos kielto tai rajoitus harkitaan tarpeelliseksi liikenteen, ympäristön, kalastuksen tai muun elinkeinon suojaamiseksi taikka yleisen luonnon virkistyskäytön tai muun yleisen edun vuoksi. Ennen kiellon tai rajoituksen määräämistä on toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuultava kuntaa, jonka aluetta kielto tai rajoitus koskee, sekä varattava niille viranomaisille, yhteisöille ja vesialueen omistajille sekä muille, joita asia koskee, tilaisuus tulla kuulluksi.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) lausuu hakemuksesta seuraavaa:

Lännennaulojen alue on ulkomerellä sijainnistaan huolimatta tärkeää vapaa-ajankalastuksen aluetta. Etenkin keväällä toukokuussa vapaa-ajankalastajat tavoittelevat Lännennaulojen ja Porin edustan yleisvesialueella Perämeren jokia kohden vaeltavia merilohia sekä paikallisia syönnöslohia. Uistelukausi käynnistyy huhtikuussa ja jatkuu noin kesäkuun puoliväliin saakka. Lohen uistelu tapahtuu hitaalla nopeudella pääsääntöisesti hyvissä tuuli- ja näkyvyysolosuhteissa. Ulkomerellä tapahtuvana kalastuksena turvallisuustekijät huomioidaan hyvin ja turhia riskejä vältetään aina.

Uistelijat eivät saa kalastaa 50 metriä lähempänä isorysää (Kalastuslaki 50 §). Käytännössä varoetäisyys pyynnissä olevaan pyydykseen on suurempi. Kesäisin aluetta käyttävät myös muut merellä virkistäytyvät veneilijät etenkin liikkuessaan rannikkoa pitkin pohjois-etelä suunnassa.

Kaupallista kalastusta, jossa isorysillä pyydetään lohia, tapahtuu pitkin rannikkovyöhykettä Uudestakaupungista Tornionjoen suualueelle asti. Pyynnissä on kymmeniä rysiä kalastuskauden aikana.

SVK katsoo, että vesikulkuneuvoja koskevan kiellon asettamista ei tule hyväksyä. Mikäli vesiliikennekielto jäljempänä esitetyistä perusteluista huolimatta ko. alueille annetaan SVK katsoo, ettei sen tule koskea ko. alueilla vapaa-ajankalastusta harjoittavia veneitä.

SVK:n perustelut ovat seuraavat:

1. Kaupallisen kalastajan pyydysvahingot ja asiasta säätävät lait

Rysien yliajot ovat erittäin valitettavia tapahtumia ja aiheuttavat kaupalliselle kalastajalle haitan elinkeinon harjoittamiseen. Pyydysten kohtaamisesta sekä väistämisestä säädetään eri laeissa.

Haitan korvaamisesta säädetään vahingonkorvauslaissa ja haitan aiheuttajan on korvattava haitan kärsijälle aiheuttamasta vahinko. SVK ei ole kuullut tapauksista, joissa vapaa-ajankalastaja olisi ajanut isorysään ja rikkonut pyydyksen. Uistelussa käytettävät veneet ovat kooltaan suhteellisen pieniä ja kevyitä (alle 7 metriä), joten vauriot myös veneelle tai kalastettaessa uisteluvälineistölle olisivat mittavia.

Kalastuslain 50§:ssä (Häiriön välttäminen) säädetään, että kalastusta ei saa harjoittaa 50 metriä lähempänä isorysää.

Vesiliikennelaissa säädetään vesillä liikkujaa koskevista yleisistä velvollisuuksista (5§): ”Jokaisen vesillä vesikulkuneuvolla liikkuvan on toimittava siten, ettei hän ilman pakottavaa syytä aiheuta vaaraa tai vahinkoa muille tai vaaraa tai merkittävää tai tarpeetonta haittaa tai häiriötä mm. kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.” Vesiliikennelaissa on myös tuvallisuuden laiminlyöntiin liittyen sanktiojärjestelmä (24§).

Erityinen vesiliikenteen kieltoalue kaupallisen kalastajan pyydysten ympärillä on näin ollen turha ja käytännössä sen vaikutukset meriliikenteeseen etenkin raskaamman kaluston osalta olisivat vähäiset. Kieltoaluetta on merellä lähes mahdoton merkitä joka suunnasta huomattavaksi.

2. Yksityinen/yleinen etu

Kalastuslain 50 §:n (Häiriön välttäminen) mukaan luvallista kalastusta ei saa tahallisesti estää tai vaikeuttaa, mikä koskee sekä kaupallista että vapaa-ajankalastusta.

Kieltohakemuksella tavoitellaan vain yhden ammattikalastajan etua ja se rajoittaisi alueelta kaiken muun vesiliikenteen mukaan lukien alueen virkistyskäytön. SVK ei katso hakemusta tältä osin perustelluksi. Päätös toimii myös eräänlaisena ennakoivana kannanottona vastaavanlaisiin hakemuksiin. Vaarana on, että kymmenet kalastajat hakevat vastaavanlaisia kieltoja lähes koko maamme merialueella. Myönteisten päätösten myötä merellä liikkuminen ja virkistäytyminen vaikeutuisivat oleellisesti.

3. Vesillä liikkuminen ja merkkijärjestelmä

Hakija väittää hakemuksessaan virheellisesti, että kieltoalue ei ole vesiliikennealuetta, vaikka alueen kaakkoispuolella on vesiliikennettä rysien puolelle ohjaava länsiviitta. Vastuulliset veneilijät yleisesti noudattavat vesiliikennettä ohjaavia merkkijärjestelmiä ja välttävät viittojen sivuuttamisen ”väärältä” puolen. Vesiliikenteen rajoittamisen sijasta voidaan kysyä aiheuttavatko rysät sijainnilaan muulle liikenteelle merkittävän haitan tai suorastaan vaaran?

4. Tulevat kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat

Kalastuslain (1378/2015) mukaiset uudet kalatalousalueet perustetaan vuoden 2019 keväällä. Kalatalousalueilla on erinäisiä lakisääteisiä tehtäviä, joista keskeisimpänä on alueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien tekeminen. Kalastuslain 36 §:ssä määritetään käyttö- ja hoitosuunnitelman sisältö. Suunnitelmaan kuuluvat mm.:

⦁ kalataloudellisesti merkittävien alueiden sekä kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvien alueiden määritys

⦁ kullakin kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvalla alueella kaupalliseen kalastukseen soveltuvien pyydysten määritys.

SVK katsoo, että vesiliikennekieltoja ei tule myöntää missään tapauksessa kaupallisen kalastuksen suojaamiseksi ennen kyseisten käyttö ja hoitosuunnitelmien hyväksymistä.