Lausunto kaupallisen kalastajan poikkeuslupahakemukseen kalaverkkojen pitämiseksi osalla kalaväylää Porvoon Haikkoonselällä

Lausunto kaupallisen kalastajan poikkeuslupahakemukseen kalaverkkojen pitämiseksi osalla kalaväylää Porvoon Haikkoonselällä


Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) vastustaa Porkan verkkolupahakemuksen myöntämistä kyseisille paikoille.

Perustelut kantaamme:

Poikkeuslupaa haetaan kahteen Porvoonjoen kalaväylällä sijaitsevaan paikkaan, eli kalastuslain 67 §:n mukaiselle alueelle, joka kalastuslain 68 §:n mukaan on pidettävä vapaana kiinteistä ja seisovista pyydyksistä. Kalastuslain 72§:n mukaan ”ELY voi myöntää tilapäisen luvan kalastuslain 68 §:n mukaan kiellettyyn kalastukseen, jos tällainen toimenpide on välttämätön yleisen kalatalousedun turvaamiseksi tai muusta erityisestä syystä, eikä vaaranna kalan kulkua vesistössä tai käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttamista.”

SVK:n mukaan hakija ei esitä riittäviä perusteluja poikkeusluvan myöntämiselle. Kalaväylän tarkoituksena on kalastuslain 67 §:n mukaan turvata kalan kulku.  Hakijan viittaus sukunsa ainoaan talvikalastusalueeseen, joka on jäänyt merkityn kalaväylän alueelle, ei ole kalastuslain 72 §:n tarkoittama ”muu erityinen syy”. Tällaiseksi syyksi mainitaan hallituksen esityksen perusteluissa  (HE 192/2014 vp) kalavarojen hoidon toteuttamiseksi tärkeän tutkimuksen suorittaminen tai istutustoimintaa varten tarpeellisten emokalojen pyynti.

Talvikalastuksen kannattamattomuus ei liioin ole em. lainkohdan tarkoittama erityinen syy. Suomukalaa saa myös kyseisen alueen ulkopuolelta.  Verkko on pyydystyypiltään lisäksi valikoimaton ja esimerkiksi havakseen takertunutta vaelluskalaa voidaan aniharvoin palauttaa elinvoimaisena takaisin veteen, kuten esimerkiksi rysästä.
Kyseisestä hakemuksesta uupuvat tarvittavat perustelut ja näytöt poikkeusluvan saamiseksi, eikä SVK näin ollen näe laillisia perusteita poikkeusluvan myöntämiselle. Poikkeuslupaa haetaan lisäsaaliiden toivossa, eikä hakemus täytä ko. poikkeusluvan myöntämiskriteerejä (KL 72 §). SVK ei lausunnollaan pyri hankaloittamaan aloittelevan kaupallisen kalastajan toimintaa, vaan punnitsee hakemusta kalan kulun turvaamisen, kalakantojen elinvoimaisuuden, kestävyyden ja laillisuuden näkökulmasta.

Mikäli poikkeuslupa SVK:n vastustuksesta huolimatta myönnetään, järjestö katsoo, että pyyntijakso tulee supistaa 1.12.-30.4. väliselle ajalle. Silloin mahdollisten vaelluskalojen tahaton pyynti minimoitaisiin. Samalla järjestö pitää tärkeänä, että haetut kaksi pyyntipaikkaa pudotetaan yhteen ja luvan voimassaolo rajoitetaan yhteen vuoteen, jolloin ko. lupa täyttää kalastuslain 72 §:n edellyttämän tilapäisyyskriteerin.

 

Markku Marttinen
Toiminnanjohtaja

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Vanha Talvitie 2-6 A 11
00580 HELSINKI
puh. +358 44 759 9717
e-mail: markku.marttinen@vapaa-ajankalastaja.fi
www.vapaa-ajankalastaja.fi