Lausunto koski- ja virta-alueen määrittämiseksi Kauttuankosken alueella Eurassa, 6.7.2017

Lausunto koski- ja virta-alueen määrittämiseksi Kauttuankosken alueella Eurassa

 A. Ahlström Kiinteistöt Oy on esittänyt Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, että se määrittäisi kalastuslain 64 §:n mukaisesti hakemukseen merkityn alueen Eurajoesta vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueeksi. Koski- ja virta-alueen määrittäminen on esityksen mukaan tarkoituksenmukaista neuvontaa ja kalastuksen valvontaa varten. Kauttuankoskella ja sen lähistöllä on esityksen mukaan toistuvasti tavattu luvatonta kalastusta ja vesialueen omistajilla on tarkoitus panostaa kalastajien neuvontaan ja opastukseen sekä kalastuksen valvontaan alueen uhanalaisen taimenkannan suojelemiseksi.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) lausuu esityksestä seuraavaa.

Eurajoen yläjuoksulla elää Pyhäjärvi-instituutin teettämän tutkimuksen mukaan oma geneettisesti eriytynyt luonnonvarainen taimenkanta. Eurajoki on kalastuslain 64 §:n mukainen vaelluskalavesistö, jonka koski- ja virta-alueilla on pilkkiminen, onkiminen ja kalastus harrilaudalla kielletty. Viehekalastaa saa vesialueen omistajan luvalla (KL 7 ja 46 §). Lisäksi Kauttuankosken padon alapuolella on kaikki kalastus kielletty 100 metrin matkalla (KL 71 §).

On selvää, että kalastuslain 64 §:n päätöksellä em. yleiskalastuskieltoalueen rajat selkiytyvät kalastajille ja kohteesta tulee myös valvonnallisesti selkeämpi, varsinkin jos kieltoalue myös kyltitetään. On kuitenkin epäselvää täyttääkö hakijan esittämä alue kokonaisuudessaan kalastuslain 4 §:n mukaisen vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueen määritelmän.

Alueen luonnonvaraisen taimenkannan turvaamiseksi voidaan yleiskalastusoikeuksia rajoittaa myös kalastuslain 54 §:n nojalla, jolloin ei tarvitse rajautua vain koski- ja virta-alueisiin. Rajoitus ei saa kuitenkaan heikentää mahdollisuutta hyödyntää alueen yleiskalastusoikeuksia enempää kuin on välttämätöntä rajoituksen tavoitteen toteuttamiseksi.

Alueen luonnonvaraisen taimenkannan turvaamiseksi ja elvyttämiseksi on ensiarvoisen tärkeää ryhtyä kalastajien tehokkaan neuvonnan, opastuksen ja valvonnan lisäksi toimenpiteisiin, joissa kunnostetaan taimenen elinympäristöjä ja mahdollistetaan kalojen esteetön nousu Pyhäjärvestä Kauttuankosken padon yläpuolelle. On toivottavaa, että kannan elpyessä alueesta saadaan muodostettua ns. erityiskalastuskohde.