Lausunto koskien kalastuskieltohakemusta Mäntlahden osakaskunnan vesialueilla (Hamina) ajalle 1.4.-30.6. ja kymmeneksi vuodeksi, 7.2.2018

Lausunto koskien kalastuskieltohakemusta Mäntlahden osakaskunnan vesialueilla (Hamina) ajalle 1.4.-30.6. ja kymmeneksi vuodeksi


Hakemus

Mäntlahden osakaskunta Haminan merialueella on hakenut Uudenmaan ELY-keskukselta KL:n 53 §:n mukaista kalastuskieltoa kymmeneksi vuodeksi osakaskunnan liitekartalle merkitylle vesialueelle.  Kaikki kalastus olisi kielletty alueella 1.4-30.6. välisenä aikana.

Hakemuksen perustelut:

Alueella sijaitsevat parhaat hauen kutupaikat.  Alueilla on paljon kalastajia, pääasiassa ulkomaalaisia, jotka kaikki kiertävät veneillään aamusta iltaan samalla häiriten vesilintujen pesintää.

Suomen Vapaa-ajakalastajien Keskusjärjestön lausunto

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) vastustaa haettua kalastuskieltoa.

Perustelut kantaamme ovat seuraavat:

Kuturauha on SVK:n mielestä tärkeä, erityisesti heikkojen ja/tai uhanalaisten kalakantojen osalta. Hakemuksesta ei ilmene tutkittua tietoa siitä, että täydellinen kalastuskielto turvaisi alueen haukikantoja tai että alue edes olisi tärkeä haukien kutualue. Tarkat tiedot eri kalalajien kutualueista karttoineen uupuvat hakemuksesta ja sellaiset tulisi ilman muuta siihen lisätä. Lisäksi kieltoaika on reippaasti ylimitoitettu.

VELMU-projektin julkaiseman kirjan (Meren aarteet 2017) mukaan hauen lisääntymisalueet ovat painottuneet sisä- ja välisaariston suojaisille rannoille, joissa kasvaa useimmiten ruovikkoa ja vesisammalia. Kun alueet tunnetaan, niillä voidaan tarvittaessa rajoittaa kalastusta. Luonnonvarakeskuksen (LUKE) parhaillaan kommentoitavan opasluonnoksen (Kohti kestävää kalastusta. Opas kalatalousalueille Osa 3. Hoitokalalajeja) mukaan hauen kuturauhoituksen vaikutuksista ei ole tutkimuksiin perustuvaa näyttöä. Kuturauhoitus saattaa olla LUKEn mukaan perusteltavissa tapauksissa, joissa lisääntymisalueet ovat pienialaisia ja voimakas pyynti estää emokalojen pääsyn niille.

Hauen kutu ajoittuu LUKEn mukaan Etelä-Suomen järvissä huhti-toukokuuhun. Rannikolla kutu alkaa myöhemmin kuin sisävesissä. Hakijan esittämä rauhoituksen aikaväli on joka tapauksessa aivan liian pitkä hauen kutua ajatellen. On todennäköistä, että hauen kudun sopivin aikaväli alueella on huhti-toukokuu.

Kalastelevien veneliikenteen kerrotaan hakemuksessa häiritsevän vesilintujen pesintää. Uusitun kalastuslain 54 §:n perusteella ei yleiskalastusoikeuksia voi enää ELY-keskuksen päätöksellä rajoittaa liiallisen häirinnän estämiseksi tai merilintujen pesimisen turvaamiseksi.

Edellä esitettyyn viitaten SVK katsoo, että hakija näyttää ensisijaisesti pyrkivän estämään aktiivisten vapakalastajien kalastamisen alueella. Kalastuslaissa mainitut edellytykset kiellon myöntämiselle eivät ko. hakemuksen osalta täyty miltään osin, joten SVK vaatii sen hylkäämistä kokonaisuudessaan.