Lausunto koskien poikkeuslupahakemusta talviaikaiseen kaupalliseen verkkokalastukseen Porvoonjoen kalaväylälle, 6.9.2017

Lausunto koskien poikkeuslupahakemusta talviaikaiseen kaupalliseen verkkokalastukseen Porvoonjoen kalaväylälle

Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö (SVK) lausuu poikkeuslupahakemuksesta talviaikaiseen kaupalliseen verkkokalastukseen Porvoonjoen kalaväylälle seuraavaa:

Kaupallinen kalastaja Ari Toivoniemi anoo lupaa verkkokalastukseen Porvoonjoen kalaväylällä (Haikkoon selkä ja Hamarin kylän edusta). Kalastus tapahtuisi joulukuusta aina seuraavan vuoden toukokuun 15. päivään asti. Pyyntivälineiksi hakija mainitsee 3kpl 3x60m sekä 5kpl 1,2x60m verkot.

SVK vastustaa Toivoniemen verkkolupahakemuksen myöntämistä ko. paikoille. Perustelut kantaamme:

Poikkeuslupaa haetaan kahteen Porvoonjoen kalaväylällä sijaitsevaan paikkaan. Luvan hakija ei määrittele paikkoja sen tarkemmin, vaan luvat haetaan Haikkoon selälle ja Hamarin kylän edustalle. Kyseiset paikat sisältyvät KL:n 67§ mukaiselle alueelle, jotka KL:n 68§ mukaan on pidettävä vapaana kiinteistä ja seisovista pyydyksistä. Kalastuslain 72§:n mukaan ”ELY voi myöntää tilapäisen luvan 66, 68 tai 71§:n mukaan kiellettyyn kalastukseen, jos tällainen toimenpide on välttämätön yleisen kalastusedun turvaamiseksi tai muusta erityisestä syystä, eikä vaaranna kalan kulkua vesistössä tai käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttamista.” Poikkeuskuvan hakija ei kuitenkaan SVK:n mukaan esitä riittäviä perusteita luvan myöntämiselle. Kalastuslain 67§:n mukaan kalaväylän tarkoitus on turvata kalan kulku. Hakijan viittaus merialueen heikkoon jäätilanteeseen ja ”hyljetuhoon” eivät ole KL:n 72§:n tarkoittama ”muu erityinen syy”. Sellaiseksi syyksi mainitaan hallituksen esityksen perusteluissa (HE 192/2014 vp) kalavarojen hoidon toteuttamiseksi tärkeän tutkimuksen suorittaminen tai istutustoimintaa varten tarpeellisten emokalojen pyynti.

Hakijan mainitsemaa kalaa (kuhaa, ahventa ja siikaa) saa myös kieltoalueen ulkopuolelta. Verkko on lisäksi pyydystyypiltään valikoimaton ja esimerkiksi siihen takertunutta vaelluskalaa voidaan ani harvoin palauttaa elinvoimaisena takaisin veteen, toisin kuin rysästä.

Kyseessä olevasta hakemuksesta puuttuvat tarvittavat perustelut ja näytöt poikkeusluvan saamiseksi, eikä SVK siksi näe laillisia perusteita luvan myöntämiselle. Poikkeuslupaa haetaan – erittäin löyhin perustein ja pyydysten tarkkaa sijoituspaikkaa ilmoittamatta – lähinnä lisäsaaliiden toivossa, eikä hakemus näin ollen täytä em. luvan myöntämiskriteerejä. Hakemuksesta ei myöskään käy ilmi monelleko vuodelle lupa haetaan, jolloin KL:n 72§ tilapäisyyskriteeri jää täyttymättä.