Lausunto Kymijoen kalastusalueen esityksestä Muhjärven kuhan kutukalastuksen rajoittamiseksi, 5.4.2017

Lausunto Kymijoen kalastusalueen esityksestä Muhjärven kuhan kutukalastuksen rajoittamiseksi

Kymijoen kalastusalueen vuosikokous 21.3.2017 esittää Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, että Muhjärven kuhakannan lisääntymisen turvaamiseksi rajoitettaisiin pyydysten käyttöä ajalle 15.5.-30.6.

Suomen Vapaa-ajankalatalouden Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut ehdotukseen ja toteaa seuraavaa.

Kyseessä on Kymijoen kalastusalueen halu jatkaa jo vuonna 2008 haettua/saatua kuhankalastusta säätelevää ELY:n päätöstä. SVK ei koe itse rauhoitusta ongelmana, vaikkakin päätöstä ohjaavat perusteet uupuvat hakemuksesta lähes kokonaan. Siksi järjestö haluaa esittää muutamia täsmennyksiä ko. esitykseen.

Rauhoituspäätös voidaan tehdä KL 53 §:n mukaan, mutta ”kuhan rauhoituksella” tulisi tarkoittaa sitä, että ko. ajankohtana kuhien saaliiksi ottaminen on kielletty. Verkko- ja koukkupyydykset (lähinnä pitkäsiima), joista kuhia ei juuri elävinä voida vapauttaa, tulee siten kieltää kokonaan. Mikäli muun kalastuksen yhteydessä – ja muilla menetelmillä – kuhia ko. ajankohtana saadaan, tulee ne kunnosta riippumatta vapauttaa. Tämän tyyppistä täsmennettyä säätelypäätöstä tukee myös 53 §:n viimeinen momentti, joka kieltää ”yltiöpäisen” kalastuksen rajoittamisen.

Kohdennettua kuhien vapakalastusta olisi myös tarpeen rajoittaa. Järjestö esittää kaiken kalastuksen kieltämistä ko. ajankohtana kuhien tärkeimmillä kutupaikoilla. Hakijan on siten toimitettava kyseessä olevat kutupaikkatiedot ELYlle ja lisäksi merkittävä ne niin vesistöön kuin ohjeisiinkin.

Lisäksi SVK haluaa kiinnittää huomiota verkkojen solmuvälin säätelyyn. RKTL:n Kalavedet kuntoon -kirjassa sivulla 88 olevan Solmuvälin vaikutus saaliskalan kokoon -taulukon mukaan 55mm solmuvälin verkkoon kuhat alkavat merkittävästi tarttua 44cm pituisina. Vastaava pituus on 60mm verkoilla 45cm. Näin ollen 55mm solmuvälin verkkoon tarttuu siis merkittävästi alamittaisia kuhia, joiden pyyntiin ei uuden kalastuslain 56 §:n mukaan tulisi kalastusta kohdistaa. SVK esittää, em. viitaten, Muhjärvellä verkkojen minimisolmuväliksi asetetaan ELY-keskuksen päätöksellä 60 mm.

Lopuksi SVK esittää, että ELY säätäisi 53 §:n perusteella kuhille 65cm:n ylämitan. Sitä suurempia yksilöitä ei saisi ottaa saaliiksi. Ylämittapäätös olisi yksi konkreettisimpia keinoja vastata hakijan pyyntöön kuhakannan turvaamiseen.