Lausunto Mankalan voimalaitospadon kalastuskieltohakemuksesta, 27.9.2017

Lausunto Mankalan voimalaitospadon kalastuskieltohakemuksesta

Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö (SVK) lausuu hakemuksesta Mankalan voimalaitospadon kalastuskieltohakemuksesta seuraavaa.

Hakemus

Kauramaan osakaskunta hakee ELY-keskukselta lupaa kieltää viideksi vuodeksi kalastus 400 metrin matkalta Mankalan voimalaitospadon alapuolelta. Iitin-Jaalan tekemä päätös kieltää kalastus ko. alueella päättyi 31.12.2015. Hakija perustelee hakemustaan velvoiteistukkaisiin kohdistuvalla suurella kalastuspaineella. Lisäksi hakija mainitsee alueella esiintyvää istutettua järvitaimenta, joka on altis suurelle kalastuspaineelle.

SVK:n lausunto

Lohi, taimen ja siika ovat kalastusasetuksen 1 §:n mukaan rauhoitettuja joessa ja purossa 1.9.-30.11. välisenä aikana.  Lisäksi kalastuslain 71§:n 2 momentti kieltää kalastuksen 100 metriä padon alapuolelta. Kalastuslain 71 §:n 3 momenttiin mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi, milloin vaelluskalakannan turvaaminen sitä edellyttää, enintään viiden vuoden määräajaksi kieltää kalastuksen padon alapuolella enintään viidensadan metrin matkalla.

Viitaten hakemuksen perusteluihin SVK ei näe perusteita kalastuskieltoalueen pidentämiselle ko. voimalaitospadon alapuolella. Kalastuslaki suo jo riittävän suojelun ko. istukkaille ja lisäksi paikka on suosittu kirjolohen kalastuskohde. Myös paikallisten vapaa-ajankalastajien mielestä lain suoma 100 m kalastuskielto on riittävä. On lisäksi kyseenalaista voidaanko kalastuslain 71 §:n nojalla kalastuskieltoa edes laajentaa ko. alueella, koska ko. säädöksellä on pyrittävä vaelluskalakannan turvaamiseen. Näin ollen SVK vastustaa Kauramaan osakaskunnan hakemusta kieltää viideksi vuodeksi kalastus 400 metrin matkalta Mankalan voimalaitospadon alapuolelta.