Lausunto Norssirysien (Masku) poikkeuslupahakemukseen Hirvi- ja Vähäjokien suualueella vuonna 2018, 31.8.2017

Lausunto Norssirysien (Masku) poikkeuslupahakemukseen Hirvi- ja Vähäjokien suualueella vuonna 2018

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut Janne Aaltosen poikkeuslupahakemuksen norssirysien pitämiseksi Hirvi- ja Vähäjoen suualueilla. Ammattikalastaja Janne Aaltonen on hakenut poikkeuslupaa pitää kolmea norssirysää Maskussa Papinluodon lähialueella (Lutteenkurkku) vuonna 2018. Kalastuspaikat sijaitsevat Papinluodon lähivesillä noin 2-3 kilometrin etäisyydellä Hirvi- ja Vähäjoen suualueista. Kyseiset joet ovat määriteltyjä vaelluskalavesistöjä, mutta merkittävää lohikalojen (taimen) lisääntymistä ei joissa toistaiseksi ole. Alueen vedet ovat tunnettuja kalapaikkoja kuhan, hauen sekä ahvenen kalastuksessa. Kalastuslain 66§ kieltää isorysän käytön kolmea kilometriä lähempänä vaelluskalavesistöön kuuluvan joen suuta.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) lausuu hakemuksesta seuraavaa:

Hirvi- ja Vähäjoki sivuhaaroineen eivät ole toistaiseksi merkittäviä vaelluskalojen lisääntymisalueita, mutta kalastus ei saa olla vaelluskalakantojen elpymistä rajoittava tekijä. Jokiin nousee vaelluskojen lisäksi myös muita kaloja lisääntymään etenkin keväisin. Merialueella esiintyy merkittäviä määriä kuhaa, ahventa sekä haukea. Etenkin kuhan osalta tilanne on ongelmallinen, sillä kuhan kutuvaellus- ja aika osuu osittain päällekkäin norssin kevätpyynnin kanssa. Norssin sekä vähempiarvoisten kalojen pyytäminen on suositeltava tapa saada tuloja ammattikalastuksesta. Samalla se toimi kalavedenhoitotyönä. Isorysä mahdollistaa sivusaaliin vapauttamisen.

SVK katsoo, että norssiin pyyntiin voidaan myöntää poikkeuslupa vuodelle 2018 seuraavin erityisehdoin, jolloin se täyttää kalastuslain 72§ mukaiset edellytykset:

  1. Kalastusaika – Kevätkutuisen norssin kalastusaika ajoittuu kevääseen. Pyydykset tulee nostaa vedestä viimeistään kesäkuun 15. päivään mennessä.
  2. Sivusaalis – Suomukalat (kuhat ja hauet sekä vaelluskalat tulee vapauttaa rysäsaaliista kokoon katsomatta).
  3. Mikäli rysäsaaliissa on merkittävä määrä kutuvalmista kuhaa, tulee pyydys nostaa vedestä.