Lausunto Nurmijärvellä sijaitsevan Boffinkosken (Vantaanjoki) kalastuskieltohakemukseen, 8.6.2017

Lausunto Nurmijärvellä sijaitsevan Boffinkosken (Vantaanjoki) kalastuskieltohakemukseen

Nurmijärven kirkonkylän ja Nurmijärven Palojoen osakaskunnat ovat 27.2.2017 lähettämällään kirjeellä pyytäneet, että Varsinais-Suomen ELY-keskus kieltäisi kalastuslain 7 §:n tarkoittaman onkimisen, pilkkimisen ja viehekalastuksen Nurmijärvellä sijaitsevalla Vantaanjoen Boffinkoskella ajalla 1.4.2017-31.12.2020. Aluetta käytetään istutus- ja kalastusvetenä ja se on myös merkittävä meritaimenen kutu- ja lisääntymisalue. Kiellon myötä myös alueen valvonta tulisi selkeämmäksi.

Vantaanjoki on kalastuslain 64 §:n mukainen vaelluskalavesistö ja Boffinkoski täyttää mitä ilmeisimmin kalastuslain 4 §:n mukaisen vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueen määritelmän, mutta sitä ei ole sellaiseksi erillisellä kalastuslain 64 §:n päätöksellä määritetty. Hakijan mukaan ELY-keskuksen kieltopäätöksellä yleiskalastuskieltoalueen rajat on yksinkertaisempaa määrittää ja kohteesta tulee näin valvonnallisesti selkeämpi.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) ei vastusta ko. yleiskalastuskalastuskiellon myöntämistä esitetyin perustein.  Hakijan on merkittävä kieltoalue maastoon kyltein, josta ilmenee selkeästi kiellon sisältö, kieltoaika ja kiellon antaja.

Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueessa ovat onginta ja pilkintä  ja kalastus harrilaudalla kiellettyjä (KL 46 §). SVK muistuttaa, että  em. kielto koskee ELY-keskuksen antamasta kiellosta huolimatta ympärivuotisesti kaikkia tahoja, ml. vesialueen omistajia ja kalastusoikeuden haltijoita.