Lausunto poikkeuslupahakemuksesta, joka koskee Silamusjoella tapahtuvaa taimenen kalastusta, 24.3.2017

Lausunto poikkeuslupahakemuksesta, joka koskee Silamusjoella tapahtuvaa taimenen kalastusta.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut Änkilän yhteisalueen osakaskunnan hakemukseen ja toteaa lausuntonaan seuraavaa.

Poikkeuslupaa haetaan kalastuslain 47 pykälään viitaten. Poikkeuslupahakemuksen ehdotuksena on sallia taimenen kalastus Silamusjoella vieheellä. Hakemuksen tavoitteeksi hakija esittää; 1) taimenkannan nykytilan selvittämistä, 2) selvittää mahdollisuuksia avata Silamusjoki vapakalastukselle.

Perusteena kalastukselle, esitetään vapakalastuksen antamaa tietoa taimenkannan nykytilasta. Hakemuksessa mainitaan myös, että kalastus kohdistuu muihin lajeihin, kuin taimeneen. Kalastus joessa tapahtuisi kontrolloidusti, tiukkojen hakemuksessa esitettyjen lupaehtojen mukaisesti.

SVK ei näe estettä kalastuksen sallimiselle Silamusjoessa määräajaksi ja hakemuksessa esitetyin lupaehdoin. SVK katsoo kuitenkin, että kalastuksen salliminen ainoastaan yhdelle tietylle yhdistykselle tai ryhmälle, ei kohtele kansalaisia tasapuolisesti.