Lausunto Porvoon-Sipoon kalastusalueen tekemästä kalastuskieltohakemuksesta, koskien Porvoonjokea ja Mustijokea, 9.6.2017

Lausunto Porvoon-Sipoon kalastusalueen tekemästä kalastuskieltohakemuksesta, koskien Porvoonjokea  ja Mustijokea

Varsinais-Suomen ELY-keskus on pyytänyt Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestöltä (SVK) lausuntoa em. hakemuksesta.  SVK esittää lausuntonaan seuraavaa:

Kalastusalueen hakemus

Porvoon-Sipoon kalastusalue on kokouksessaan 20.4.2017 päättänyt, että se jättää  Varsinais-Suomen ELY-keskukselle vahvistettavaksi seuraavat Porvoonjokea ja Mustijokea koskevat  kalastuksen rajoittamispäätösesitykset:

Porvoonjoki: Kaikki kalastus on kielletty 1.8.-30.11 vuosina 2017-20 jokisuusta moottoritien siltaan, jonka pohjoispuolella kalastusmääräykset jatkuvat aiemman rauhoituspiiripäätöksen mukaisesti, jonka mukaan kalastus on onkimista, pilkkimistä ja katiskapyyntiä lukuun ottamatta kielletty joen pääharassa ja sivuhaaroissa 1.8.-30.11. vuosina 2014-23.
Mustijoki: Kaikki kalastus on kielletty 1.8.-30.11 vuosina 2017-20 jokisuusta Brasaksen kalatiehen asti.

ELY-keskus voi kuitenkin kalastusalueen esityksen mukaan hakemuksesta antaa ko. alueille poikkeuslupia ongintaan lapsille ja nuorille.

Hakemuksen perustelut

Kalastusalue perustelee esitystään kuhakantojen turvaamisella ja ylikalastuksen välttämisellä. Kuha hakeutuu syksyisin jokiin ja houkuttelee vapaa-ajankalastajia ottamaan suuria määriä kuhia. Koska osa kalastajista ei piittaa määräyksistä ja hyvistä käytöstavoista on kalastusalueen pakko päättää ankarammista määräyksistä, mitkä tekevät myös valvonnan mahdolliseksi ko. jokien alajuoksuilla. Alueen valvojilla on ollut kalastusalueen mukaan hankaluuksia tulkita mitä pilkkimisellä ja onkimisella tarkoitetaan, mistä syystä kalastusalue haluaa kieltää kaiken kalastuksen. Kalastusalue haluaa kuitenkin antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden onkia alueella, esimerkkinä mainitaan koulukuokkien ulkoilupäivätapahtumat.

SVK:n kanta hakemukseen

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö vastustaa em. kalastuskieltojen  myöntämistä.

SVK:n perustelut

Kalastusalue perustelee hakemustaan kuhakantojen turvaamisella ja ylikalastuksen välttämisellä. ELY-keskus voi kalastuslain 53 §:n nojalla kieltää kalastamisen tiettynä ajankohtana tai rajoittaa sitä, jos vesialueella esiintyy kalalaji- tai -kanta, jonka elinvoimaisuus tai tuotto on heikentynyt tai vaarassa heikentyä tai vesialue on keskeinen kalalajin tai- kannan lisääntymisen kannalta. Hallituksen esityksen mukaan (HE 192/2017 vp) tuoton heikentymisen tai sen vaarantumisen käyttämisellä rajoitusperusteena pyritään kalavarojen käytön optimoimiseen saaliin kestävän enimmäistuoton periaatteella ja niin sanotun kasvuylikalastuksen välttämiseen.

SVK toteaa, että Porvoonjoki ja Mustionjoki eivät ole keskeisiä alueita Suomenlahden kuhan lisääntymiselle. Lisäksi SVK toteaa, että mitään näyttöä ei ole, että Porvoonjoessa ja  Mustijoessa tapahtuva kuhankalastus uhkaisi Suomenlahden elinvoimaisia kuhakantoja  eikä näyttöä liioin siitä, että kuhakantojen tuotto uhkaisi heikentyä tai olisi vaarassa heikentyä Porvoonjoessa ja Mustijoessa tapahtuvan kuhankalastuksen vuoksi. Mitään näyttöä ei liioin ole, että kuhankalastus em. joissa olisi johtanut kasvuylikalastukseen. Kasvuylikalastukseen joutuminen ei voi olla mahdollista ainakaan vapaa-ajankalastajien toimesta, jotka valikoivat saaliskuhia kalastusasetuksen ja mahdollisten alueellisesti poikkeavien pyyntimittojen mukaisesti.

Väitetyn ylikalastuksen vähentämiseksi on Porvoonjoessa jo voimassa viehekalastuskielto. Onginta ja pilkintä eivät pyyntimuotoina ole sellaisia, että ilman todennettavia näyttöjä niillä merkittävästi uhattaisiin elinvoimaisena esiintyvää kalakantaa. Lisäksi syksyisten saaliskuhien keskikoko on pysynyt jokisuupyynnin yleistymisestä huolimatta samankokoisena, mikä ei tue väitettä ylikalastuksesta. Jos sellaista merkittävästi tapahtuisi, täytyisi selvittää kuhien käyttämät elinalueet ja niissä tapahtuva pyynti koko vuoden ajalta löytääkseen ratkaisua kuhatuoton parantamiseen.

Kalastusalueen esittämä väite siitä, että kalaisa alue houkuttaa vapaa-ajankalastajia ottamaan suuria määriä kuhia saaliiksi, on harhaan johtava ja mustamaalaa kaikkia vapaa-ajankalastajia. Keskimäärin nykypäivän vapaa-ajankalastajat ovat vastuullisia harrastajia ja ottavat saaliskaloja sekä koon että määrän mukaan vastuullisesti valikoiden. Luettavaa vastuullisesta kalastuksesta kiinnostuneille, eli Koolla On Väliä -hankkeestamme löytyy nettiesitteestä, jonka voi lukea osoitteessa: http://www.iesite.fi/vapaa-ajankalastajat/.

Laillisia perusteita hakemuksen hyväksymiselle ei siis SVK:n näkemyksen mukaan ole.

Yksittäisten vapaa-ajankalastajien on todettu alueella venyttävän kuhankalastuksessa määräyksiä ja/tai hyvää tapaa. Kalastusalueen mukaan esitetty kalastuskielto olisi valvonnan helpottamiseksi paras tapa puuttua ongelmakohtaan.  Porvoon-Sipoon kalastusalue on kuitenkin laiminlyönyt rauhoituspiirin kalastusrajoitusten tehokkaan ja asiantuntevan kalastuksenvalvonnan. Porvoonjoen osalta valvonta on ollut asiatonta, kun tehtävää hoitanut henkilö on sakottanut alueella liikkuneita kalastuksenharrastajia mielivaltaisesti. Porvoonjoen kalastuksessa ja sen valvonnassa epäselvyyksiä ovat aiheuttaneet myös väärin tehdyt kalastuskieltokartat. SVK katsoo, että kalastusrajoitusten noudattamiseksi tarvitaan  ko. joissa asiantuntevaa ja tehokasta kalastuksen valvontaa.

Lopuksi

Hyvin tuottavat kalavedet ja vahvat kalakannat ovat kaikkien kalastajaryhmien intressissä.   Kalavarojen kestävän käytön järjestämiseksi kalastuslain 1 §:n mukaisesti tulee kyseisten jokien kuhankalastuksesta järjestää SVK:n näkemyksen mukaan avoin keskustelutilaisuus ennen ELY-keskuksen päätöksentekoa asiassa.