Lausunto Tammisaari-Pohjan kalastusalueen tekemästä kalastuskieltohakemuksesta, koskien Pohjanpitäjänlahtea, Brunkombäckeniä ja Borgobyträskiä, 26.7.2017

Lausunto Tammisaari-Pohjan kalastusalueen tekemästä kalastuskieltohakemuksesta, koskien Pohjanpitäjänlahtea, Brunkombäckeniä ja Borgobyträskiä

Varsinais-Suomen ELY-keskus on pyytänyt Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestöltä (SVK) lausuntoa em. hakemuksesta. SVK esittää lausuntonaan seuraavaa:

Kalastusalueen hakemus

Tammisaari-Pohjan kalastusalue on 27.6.2017 päivätyllä sähköpostillaan esittänyt, että ELY-keskus jatkaisi merellä Mustionjoen ja Fiskarsinjoen edustalla sekä lisäksi Brunkombäckenillä ja Borgbyträskillä syyskutuisten vaelluskalojen turvaamiseksi perustettua rauhoituspiiriä, jonka voimassaolo on päättynyt 30.11.2016.

Asia on käsitelty kalastusalueen kokouksessa 17.11.2016. Kalastusalue esittää että rauhoituspiirin alueella noudatettaisiin samoja periaatteita kuin kalastusalueen tekemässä päätöksessä vuosina 2012–2016. Rauhoituspiirin alueella on ollut kaikki kalastus kiellettyä 1.8–30.11 välisenä aikana.

Hakemuksen perustelut

Alkuperäisessä kalastusalueen päätöksessä on rauhoituspiirin perustamista perusteltu mm. tarpeella suojella syyskutuisten vaelluskalojen kulkua joille. Rauhoituspiriin perustamisen on katsottu olevan perusteltua, vaikka kalateitä Mustionjokeen ei ole vielä rakennettu, sillä alueella esiintyy luonnostaan vaelluskaloja ja on suoritettu istutuksia.

SVK:n kanta hakemukseen

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö vastustaa hakemuksessa esitettyä kaiken kalastuksen kieltämistä. Laillisia perusteita hakemuksen hyväksymiselle esitetyssä laajuudessa ei SVK:n näkemyksen mukaan ole. SVK esittää, että ELY-keskus kieltää esitetyllä alueella ainoastaan marraskuisen verkkokalastuksen.

SVK:n perustelut

ELY-keskus voi kalastuslain 53 §:n nojalla kieltää kalastamisen tiettynä ajankohtana tai rajoittaa sitä, jos vesialueella esiintyy kalalaji- tai -kanta, jonka elinvoimaisuus tai tuotto on heikentynyt tai vaarassa heikentyä tai vesialue on keskeinen kalalajin tai- kannan lisääntymisen kannalta. Saman pykälän viimeisessä momentissa todetaan, että rajoitukset ja kiellot eivät saa rajoittaa kalastusoikeuden hyödyntämistä enempää kuin on välttämätöntä rajoituksen tai kiellon tavoitteen saavuttamiseksi.

Kalastusalue perustelee hakemustaan vaelluskalojen kulun turvaamisella Pohjanpitäjänlahteen laskeviin Fiskarsin- ja Mustionjokeen, mikä sinänsä on hyvä tavoite. Nykyinen kalastuslaki kuitenkin turvaa vaelluskalojen kulkua merestä lisääntymisalueilleen kieltämällä jokisuualueella vaelluskaloille vahingollisimmat pyyntimuodot, eli isorysäpyynnin, troolauksen ja nuottauksen sekä 15.8.–31.10. verkkokalastuksen (kts. kalastusrajoitus.fi).

Käytännössä nyt esitetyllä kalastuskiellolla haetaan kiellon laajentamista koskemaan myös aktiivikalastusmenetelmiä. Hakija ei kuitenkaan esitä minkäänlaisia näyttöjä, että alueella olisi esiintynyt sellaista pyyntiä, joka uhkaisi vaelluskaloja. Lisäksi esitetty kieltoajan alkaminen jo elokuusta vaikuttaa liioittelulta, sillä siihen aikaan vielä vallitsevan lämpimän veden aikaan vaelluskalat eivät vielä vaella jokisuihin. Esimerkin omaisesti elokuista mato-ongintaa Pohjanpitäjänlahden pohjukan rannoilla ei tule kieltää ilman selvää osoitusta sen vahingollisista vaikutuksista vaelluskaloille. SVK:n tietojen mukaan syksyinen aktiivikalastus kyseisellä alueella on keskittynyt hauen virvelikalastukseen. Mikäli kalastaja sattuisi alueelta saamaan saaliiksi rasvaevällisen taimenen, on se kalastuslain mukaan vapautettava koosta riippumatta.

Kieltohakemukseen sisällytetyllä Brunkombäckenillä (jolla karttaliitteen perusteella tarkoitettaneen kuitenkin Borgbyträskin alapuolista Fiskarsinjoen osuutta) on jo kalastuslain kautta voimassa vaelluskalojen syysrauhoitus, joka kieltää kalastuksen 1.9.–30.11. Lisäksi mikäli ko. jokiosuuksien katsotaan olevan koski- ja virta-alueita, ei niillä kalastuslain mukaan saa lainkaan onkia eikä pilkkiä, eikä yleiskalastusoikeuden nojalla kalastaa vieheellä.

SVK:n näkemyksen mukaan esitetyn kalastuskieltohakemuksen tarkoituksenmukaisin sisältö koskisi verkkokalastuskiellon laajentumista marraskuun loppuun, sillä suuret emokalat nousevat pieniin virtavesiin kutemaan paikoin vasta marraskuun puolella. Muilta osin SVK ei itse tunnista eikä löydä hakemuksesta sellaisia perusteluita, joilla muita kalastusmenetelmiä olisi tarkoituksenmukaista, tai lain mukaan edes mahdollista ELY-keskuksen kieltää.