Lausunto Tornionjoen kalastussääntöä koskevista neuvotteluista Ruotsin kanssa vuodelle 2018, 23.2.2018

Lausunto Tornionjoen kalastussääntöä koskevista neuvotteluista Ruotsin kanssa vuodelle 2018

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) edustaa suomalaisia järjestäytyneitä vapaa-ajankalastajia. Lausuntonaan SVK esittää kunnioittaen seuraavaa.

Lausuntopyynnön mukaan maa- ja metsätalousministeriö ehdottaisi Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 § mukaisissa vuotta 2018 koskevissa neuvotteluissa Ruotsille, että kaikki vuonna 2017 sovelletut määräykset ylläpidetään. Lisäksi ministeriö ehdottaisi Ruotsille, että kesän 2018 kalastuskaudella voimaan astuisi uusina kalastussääntöinä troolikalastuksen salliminen merialueella syksyllä ja viehekalastus kiellettäisiin heittopainon, tapsisiiman ja vieheen avulla Kukkolankosken apajapaikoilla. Kieltoalue alkaisi kosken niskalta ja päättyisi 80 metrin etäisyydellä alimmasta kiinteästä lippopaikasta.

Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 1§ edellyttää kalastuksen järjestämistä siten, että kalastuksen tulee olla kohtuullista kalakantojen suojelun ja kestävän käytön kannalta. Lausunnolla olevan kalastussäännön muutosesityksen merialueen kalastuksen aikarajoitukset eivät ohjaa kaikkien Tornionjoen kalakantojen kalastusta kestävällä tavalla. Tornionjoen vaellussiikakanta on heikentynyt ja jokeen nousevien siikojen keskikoko on pienentynyt. Vaellussiian kaupallista kalastusta jokisuistossa on tarpeen rajoittaa nykyisestä tasosta kannan voimistamiseksi. Meritaimen on uhanalainen. Tornionjoen lohen nousumäärässä tulee pitää minimitavoitteena kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian linjausten mukaista nousumäärää, jolla tähdätään 80% smolttituotannon tavoitteeseen.

RKTL:n ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusten mukaan nousulohien määrä on yltänyt Tornionjoella 2000-luvulla vain kaksi kertaa strategian linjausten mukaiseen nousumäärään vuosina 2014 ja 2016, jolloin jokeen nousi molempina vuosina noin 100 000 lohta. Vuonna 2017 kutulohien nousumäärä jäi Tornionjoella hyvin alhaiseksi noin 41 000 yksilöön. Vuonna 2017 säädettyjä varhennuksia kevään ja alkukesän kaupallisen kalastuksen lohenkalastusaikoihin Pohjanlahdella ei voida sulkea pois yhtenä syynä Tornionjoen nousulohimäärän romahtamiselle, vaikka uutena kalastuksen säätelykeinona otettiin käyttöön myös kaupallisen kalastuksen kalastajakohtaiset lohikiintiöt. Tornionjokeen nousevien kutulohien määrät ovat lohikannan suotuisasta kehityksestä huolimatta olleet viime vuosina pääsääntöisesti valtioneuvoston kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian tavoitetasoa pienempiä.

Tornionjoen kalastusalueella jokisuussa esitetään Suomen puoleisen vesialueen kaupallisen lohenkalastuksen aloitusajankohdaksi vuoden 2017 tapaan 17. kesäkuuta. Vuoden 2010 lokakuussa voimaan astuneen Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen ja siihen kuuluvan Tornionjoen kalastussäännön 11§ mukaan lohen ja taimenen ammattimaisen kalastuksen saa aloittaa merialueella kiinteillä pyydyksillä aikaisintaan 17. kesäkuuta ja viimeistään 29. kesäkuuta. Maa- ja metsätalousministeriön esittämä kaupallisen lohenkalastuksen aloitusaika olisi voimassa olevan kalastussäännön puitteissa aikaisin mahdollinen.

Lohen kaupallista kalastusta muulla Pohjanlahden merialueella ohjaaviin kansallisiin asetuksiin tehtiin muutoksia kaudelle 2017. Aiemmista säädöksistä poiketen kaupallisen kalastuksen sallittua lohen kalastusaikaa varhennettiin koskemaan myös kevätkalastusta. Keväällä tapahtuva lohen kaupallinen kalastus lisää valikoimatonta sekakantakalastusta merellä ja kohdistuu suurikokoisiin aikaisin keväällä vaeltaviin emolohiin, joilla on suuri merkitys lohikantojen lisääntymiselle.

Kokonaisuudessaan Pohjanlahdella ja Tornionjoen suun merialueella tapahtuva lohen kaupallinen kalastus isorysillä olisi niin voimakasta alkukesästä, että sillä olisi varmasti negatiivisia vaikutuksia Tornionjokeen kuteman nousevien lohien määrään ja vähentäisi suurikokoisten lohien määrää.

Tornionjoen lohikannan suotuisan kehityksen varmistamiseksi jokisuun loheen kohdistuvan isorysäkalastuksen aloitusajaksi tulee neuvotteluissa esittää voimassa olevan kalastussäännön mukaista viimeistä mahdollista aloituspäivää 29. kesäkuuta 2018 Suomeen ja Ruotsiin.

Troolikalastusta voi harjoittaa merellä myös Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen 23 artiklassa määritellyn maantieteellisen soveltamisalueen ulkopuolisilla vesialueilla. SVK ei näe tarpeelliseksi troolikalastuksen sallimista syksyisin rajajokisopimuksen mukaisella merialueella jokisuun edustalla. Troolikalastus alueella syksyllä voi vaikuttaa haitallisesti Tornionjoen uhanalaisen meritaimenen kantaan.

Viehekalastuksen kieltäminen heittopainon, tapsisiiman ja vieheen avulla Kukkolankosken apajapaikoilla ei merkittävästi huonontaisi vapakalastusmahdollisuuksia Tornionjoella ja on hyväksyttävissä, jos kielto on ehdottomasti tarpeellinen lippopaikoilla tapahtuvan kalastamisen mahdollistamiseksi.

Loheen liittyvää kalastusmatkailua ja vapakalastusta tulee tukea Tornionjoen kalastussäännön 16 § neuvotteluissa jokisuiston kaupallista lohenkalastusta taloudellisesti merkittävämpänä kokonaisuutena.