Lausunto vapakalastuksen sallimisesta Vanhankaupunginkoskessa 1.9.-30.9. vuosina 2017-2021 sekä siiankalastuksen salliminen Vanhankaupungin alakoskessa 1.10.-30.11. vuosina 2017-2021, 6.9.2017

Lausunto vapakalastuksen sallimisesta Vanhankaupunginkoskessa 1.9.-30.9. vuosina 2017-2021 sekä siiankalastuksen salliminen Vanhankaupungin alakoskessa 1.10.-30.11. vuosina 2017-2021

Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö (SVK) lausuu hakemuksesta vapakalastuksen sallimisesta Vanhankaupunginkoskessa 1.9.-30.9. vuosina 2017-2021 seuraavaa.

Hakemus

Helsingin kaupunki hakee lupaa kalastaa Vanhankaupunginkosken erityskalastusalueella perholla ja vieheellä kalastusperinteen ylläpitämiseksi, kalataloudellisten velvoitteiden hyödyntämiseksi ja taloudellisessa mielessä toimeenpantujen istutusten ja kaupunkilaisten lähikalastuspaikan turvaamiseksi. Kalastus sallittaisiin vain pyydystä ja päästä kalastuksena. Koski- ja suvantoalue ovat olleet jo vuosia kaupungin erityiskalastuslupa-alueena. Poikkeuslupaa haetaan kalastuslain 47 pykälään viitaten.

Lisäksi kaupunki hakee poikkeuslupaa siiankalastuksen sallimiseen Vanhankaupunginkosken alakoskessa, johon kaupungilla on ollut poikkeuslupa vuosina 2011-15. Siika on Helsingin seudun velvoitelaji ja se nousee jokisuulle, mutta sen nousu kilpistyy itähaaran alakosken nousuesteisiin. Näin ollen suvanto on suosittu siian lippoalue. Siikaistutusten hyödyntäminen, kalastusperinteen jatkaminen ja lähikalastuspaikan kiinnostavuus ja suosio ovat hakemuksen perusteluina.

SVK:n lausunto

Lohi, taimen ja siika ovat kalastusasetuksen 1 §:n mukaan rauhoitettuja joessa ja purossa 1.9.-30.11. välisenä aikana. Rauhoitetun kalan pyydystäminen, myynti ja pyydysten käyttö, jotka erityisesti soveltuvat sen pyydystämiseen, on kalastuslain 55 §:n mukaan rauhoitusaikana kielletty. Lohi- ja taimen nousevat Vantaanjokeen Vanhankaupunginkosken kautta ja lisääntyvät ylempänä vesistössä. Vantaanjoen vesistöstä on pitkäaikaisen hoitotyön (mm. vesiensuojelu, kunnostukset, kalastuksen säätely) avulla saatu muodostumaan merkittävä meritaimenjoki Suomenlahdella.

Viitaten hakemuksen perusteluihin SVK ei näe estettä kalastuksen sallimiselle Vanhankaupunginkoskessa, kun se tapahtuu sellaisena pyydystä ja päästä-kalastuksena, joka ei aiheuta merkittävää haittaa Vantaanjoen lohi- ja taimenpopulaatiolle. Tarkoin säädelty luvallinen kalastus vähentää lisäksi salakalastusta, joka on alueella valitettavan yleistä.

SVK katsoo, että Vantaanjokeen pyrkivien taimenien ja lohien nousun turvaamiseksi on välttämätöntä edellyttää lupapäätöksessä nykyisten sääntöjen tiukentamista sallittujen koukkujen määrään ja laatuun nähden tai sisällyttää tiukennukset suoraan lupaehtoihin.

Vanhankaupunginkosken erityiskalastuskohde on jaettu kahteen alueeseen; suvanto ja koski. Suvantoalueelle myydään oma lupa ja koskialueelle oma. Koskialueen perhokalastuspäivinä on tällä hetkellä sallittua käyttää yhtä (1) kolmihaara- tai enintään kolmea (3) yksihaarakoukkua ja uistinkalastuspäivänä yhtä kolmihaarakoukkua tai kahta yksihaarakoukkua.

SVK katsoo, että sääntöihin on tehtävä seuraavat muutokset:

”Perhokalastus (parittomat päivät) … sallittua käyttää enintään kahta (2) väkäsetöntä yksihaara- tai yhtä (1) väkäsetöntä kaksihaarakoukkua…”. Sama tulisi toistua uistinkalastussäännöissä: ”Uistinkalastus (parilliset päivät) … saa käyttää yhtä (1) väkäsetöntä kolmihaarakoukkua tai kahta (2) väkäsetöntä yksihaarakoukkua…”.

Sääntöjen muutokset tai päätöksen lupaehdot esitetyllä tavalla pienentävät kalojen tahatonta ulkopuolista tarttumisriskiä olennaisesti. Väkäsillä varustetut koukut aiheuttavat saaliille väkäsettömiä koukkuja isompia haavoja sekä vaikeuttavat kalan nopeaa irrottamista/palauttamista veteen. Näin ollen ns. normaalien koukkujen käyttöä ei voida pyydystä ja päästä -kalastuksessa puolustaa, varsinkaan kun kyseessä on Vantaanjoen vaelluskalojen ainoa nousureitti niiden kutualueille. Siiankalastus on sekä koskella että suvannolla suosittua, ja siika on jätevesikuormittajien velvoitelaji. Siian nousu kilpistyy itähaaran alakosken nousuesteeseen. SVK suhtautuu myönteisesti siiankalastuksen sallimiseen lupahakemuksessa esitetyin ehdoin.