Lausunto vesienhoitoaluejaosta

Lausunto vesienhoitoaluejaosta 2.10.2001

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut
viitekirjeessä esitettyyn aineistoon Euroopan yhteisön vesipolitiikan
puitedirektiivin edellyttämästä maamme vesistöalueitten jakamisesta
vesienhoitoalueisiin ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Ehdotetut kahdeksan vesienhoitoaluetta on rajattu noudattamaan sisävesistöjen
osalta vesistöalueiden rajoja ja jokaiseen niistä sisältyy ainakin yksi
pinta-alaltaan suurimmista vesistöalueistamme. Näiltä osin SVK:lla ei ole
huomautettavaa ehdotettuihin vesienhoitoaluerajauksiin, mutta rannikkovesien
osalta SVK esittää aluejaosta näkemyksensä. Viitekirjeen mukaan rannikkovedet on
yksilöitävä ja liitettävä lähimpään tai soveltuvimpaan vesienhoitoalueeseen.
Saaristomerta lukuunottamatta rannikkovesien aluejakoa ei kuitenkaan näytä
tehdyn. Siellä aluejako noudattaa maakunnallista rajanvetoa, mikä
hallinnollisesti lienee käytännöllistä, mutta mikä Saaristomeren yhtenäisyyden
huomioon ottaen vaikuttaa epätarkoituksenmukaiselta. Samoin Perämeren kuuluminen
moneen ”lähimpään” vesienhoitoalueeseen aiheuttaa pirstoutumista, mikä ei johda
tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina tapahtuvaan rannikkovesien
toimenpidesuunnitelmien ja hoitosuunnitelmien aikaansaamiseen.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö järjestäytyneiden
vapaa-ajankalastajien keskusjärjestönä on valmis ja kiinnostunut esittämään
näkemyksensä EY:n vesipuitedirektiivin täytäntöönpanon valmisteluun liittyvissä
kysymyksissä.