Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta Tenojoen vesistössä kalastussopimukseen perustuvista kalastusluvista, 5.4.2017

LAUSUNTO MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSESTA TENOJOEN VESISTÖSSÄ KALASTUSSOPIMUKSEEN PERUSTUVISTA KALASTUSLUVISTA

Suomi ja Norja ovat uudistaneet ja vahvistaneet Tenojoen kalastussopimuksen ja siihen liittyvän kalastussäännön, joka astuu voimaan vuoden 2017 kalastuskaudella. Kalastussäännön 4§ kohdissa 3 ja 4 määriteltyjen ulkopaikkakuntalaisille myytävien vene- ja rantakalastuksen vuorokausilupien hinta säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa asetuksestaan kalastusluvista, joka sisältää kalastuslupien hinnoittelun, ulkopaikkakuntalaisten kalastusoikeuden haltijoiden lupakiintiön, kalastuslupatulojen tilittämisen ja lupatulojen käytön perusteet. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää lausuntonaan seuraavaa.

Kalastussäännössä ulkopaikkakuntalaisille kalastajille on määritelty kaksi lupamuotoa: rantakalastuslupa ja venekalastuslupa. Niiden vuorokausihinnoittelussa esitetään noudatettavan markkinalähtöistä hintaa, joka vaihtelisi voimaansaattamislain 10§ mukaan rantakalastusluvassa välillä 25-150 € / vrk ja venekalastusluvassa välillä 40-150 € / vrk, ja lupien hinnat voisivat olla eritasoisia eri kalastusvyöhykkeillä ja vaihdella sesongin mukaan eri ajankohtina.

Kaudella 2016 voimassa olleet hinnat olivat Tenojoella rantalupa 25 € / vrk ja venelupa 40 € / vrk. Inarijoessa Matinkönkään yläpuolelle oli lisäksi saatavissa 10 € / vrk hintainen lupa vene- ja rantakalastukseen. Lupavalikoimaan kuului myös nuorisolupa 5 € / vko ja puolisolupa 5 € / vrk.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää jokivarren osakaskuntien esityksiin nojautuen Tenojoen kalastuslupien hintoihin rajuja korotuksia. Asetusluonnoksen pykäläkohtaisissa perusteluissa todetaan Saamelaiskäräjien lausunnossaan painottavan osakaskuntien mielipiteen huomioimista hintoja määrättäessä. Metsähallitus on lausunnossaan esittänyt, että lupien hinnoittelussa ei tulisi tehdä äkillisiä ja kovia korotuksia.

Ministeriö esittää kalastuslupien hintoihin seuraavia korotuksia eri kalastusvyöhykkeillä:

Hintojen vertailua muihin lohenkalastuskohteisiin

Suomen muilla lohijoilla, esimerkiksi Tornion-, Simo- ja Näätämöjoella, kalastuslupien hinnat ovat 20 € / vrk. Nuorten kalastusmahdollisuudet on huomioitu molemmilla joilla tarjoamalla 15 – alle 18-vuotiaille lupahinnasta 50% alennus ja alle 15-vuotiailla on oikeus maksuttomaan kalastukseen. Simo- ja Näätämöjoella on lupatarjonnassa myös perheluvat. Tornionjoella koko kalastuskauden kattava kalastuslupa yhden kunnan alueelle maksaa 60 € ja 15-17-vuotiaille 30 €. Simojoella koko kauden kattava kalastuslupa yhden kunnan alueelle maksaa 50 €.

Norjan pohjoisilla lohijoilla yleinen hintataso on 20-50 € kalastusvuorokaudelta ja alle 16-vuotiaille nuorille on lohenkalastus useissa kohteissa maksutonta. Osassa kohteista alle 18-vuotiaille myydään peruslupia halvempia lupia. Norjassa hinnoiltaan korkeammat lohenkalastuskohteet ovat Tenojoesta poikkeavia pienille lupamäärille rajoitettuja ja alueellisesti poolitettuja erityiskohteita.

 Hintojen noston taso on kohtuuton

 Ulkopaikkakuntalaisten vene- ja rantakalastajien kalastusvuorokauden hintoihin esitetään Tenojoelle 25-300 prosentin kertanostoa, riippuen kalastusvyöhykkeestä ja kalastuksen ajankohdasta. Nuorisoluvan poistuessa lupavalikoimasta alle 18-vuotiaiden kalastusviikon lupahinnat peruslupien hinnoin laskettuna nousisivat lupa-alueesta riippuen 4100-9500 prosenttia aiemmasta (6 kalastuspäivää). Puolisoluvan poistumisella lupavalikoimasta olisi vaikutuksena 600-1500 prosentin hinnannousu aiempaan. Esimerkiksi kalleimmalla kalastusvyöhykkeellä Vetsikossa kolmehenkisen perheen hyvän sesongin kalastusviikon pelkiksi kalastuslupien kuluiksi muodostuisi yli 1000 euroa vuonna 2017. Vuoden 2016 hinnoin rantakalastuksen osalta vastaavan perheen kalastusluvat maksoivat samalla alueella viikoksi 185 euroa (6 kalastuspäivää). Kaudelle 2017 esitetyt hinnat ovat pääsääntöisesti täysin kohtuuttomia.

 Ulkopaikkakuntalaisten kalastusoikeuden haltijoiden lupakiintiö

Esityksen mukaan ulkopaikkakuntalaisille kalastusoikeuden haltijoille myönnettäisiin Suomen 5500 rantakalastusluvan ja 5500 venekalastusluvan kiintiöstä leikattu 1660 venekalastusluvan ja 1660 rantakalastusluvan kiintiö. Esitys perustuu kalastussääntöön, jonka mukaan korkeintaan 30 prosenttia matkailukalastajille myönnetystä lupakiintiöstä voidaan varata tarkoitukseen. Ulkopaikkakuntalaisen kalastusoikeuden haltijan olisi lunastettava kalastuslupa myyntijärjestelmästä viimeistään kalastusta edeltävän viikon lauantaina, jonka jälkeen myymättömäksi jääneet luvat palautuisivat matkailukalastuslupien kiintiöön edelleen myytäviksi.

 SVK:n näkemyksen mukaan Tenojoen kalastuslupien hintojen tulee pysyä kalastuskaudella 2017 samalla tasolla kuin kaudella 2016. Tenon lupahintojen tason määrittämisessä tulisi seurata Suomen muiden lohijokien kohtuullista hintatasoa. Tenojoen kalastusluvat ovat olleet jo vuoden 2016 ja aiemmilla hintatasoilla mitaten huomattavasti kalliimpia kuin Suomen muilla lohijoilla.

Asetusluonnoksessa esitetyt kalastuslupien hinnat vuodelle 2017 eivät ole linjassa lohen vapakalastuksen yleiseen hintatasoon Suomessa ja ovat useita Norjan lohenkalastuskohteita kalliimpia.

Nuorten kalastusharrastuksen tukeminen edullisemmilla tai maksuttomilla kalastusluvilla on yhteiskunnallisesti tärkeää ja myös puoliso- tai perheluvat kuuluvat sivistyneen kalastuskohteen lupavalikoimaan. SVK esittää nuoriso- ja puolisolupien pitämisestä Tenojoen lupatarjonnassa aiempia kalastuskausia vastaavin hinnoin.

Tenojoen lohikannat ovat kalastuksellisesti nykypäivänä keskitasoiset. Kalaston kehityslinjausten näkökulmasta hintojen nostamiselle ei ole edellytyksiä.

Ulkopaikkakuntalaisten kalastusoikeuden haltijoiden lupakiintiö on suuri (30%) verrattuna koko Suomen matkailukalastukselle varattuun lupakiintiöön. SVK:n näkemyksen mukaan matkailukalastukselle varattu lupakiintiö on kokonaisuudessaan liian pieni lupien kysyntään nähden ja muodostaa rajoitteita Tenojoelle suuntautuviin kalastusmatkoihin. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että kalastusoikeuden haltijoilta takaisin yleiseen myyntiin vapautuvat kalastusluvat palautuisivat myyntijärjestelmään huomattavasti aikaisemmassa vaiheessa kuin viikkoa ennen niiden käyttöajankohtaa. Kalastusmatkailun näkökulmasta lohenkalastusmatkan lupa-asioiden ja niiden saatavuuden pitää olla tiedossa jo useita viikkoja tai kuukausia ennen matkan ajankohtaa. SVK esittää kalastusoikeuden haltijoilta lunastamatta jääneiden kalastuslupien palauttamista yleiseen myyntijärjestelmään vähintään 4 viikkoa ennen luvan käyttöajankohtaa.

Kalastuslupatulojen tilittämisen ja lupatulojen käytön osalta SVK ei näe tarvetta lausua esityksestä.