Lohen ajosiimakalastus

 

Lausunto asetusluonnoksesta lohenkalastuksen rajoittamiseksi Itämeren pääaltaalla, 5.12.2012

Asetusluonnos esittää lohen ajosiimakalastuksen kieltämistä Itämeren pääaltaalla. Kielto ei koskisi Suomenlahtea tai leveyspiirin 59o30´N pohjoispuolella olevia pääaltaan alueita tai Pohjanlahtea.
Esityksen perusteluissa todetaan, että kalastus Itämeren pääaltaalla on sekakantakalastusta, joka kohdistuu useisiin heikossa kunnossa oleviin lohikantoihin ja on siksi perusteltua kieltää.
Asetusalueen ulkopuolella lohen ajosiimakalastus on nykyisin vähäistä. Mikäli ajosiimakalastus asetuksen voimaan tultua siirtyisi rajoitusalueen ulkopuolelle Ahvenanmaan eteläpuolisille merialueille tai Selkämerelle, olisi se edelleenkin asetuksen perusteluissa mainittua sekakantakalastusta ja kohdistuisi useisiin Pohjanlahden heikkoihin luonnonkantoihin, kuten Simojoen lohikantaan.
Edellä mainitusta syystä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää, että Suomessa rekisteröityjen kalastusalusten ajosiimakalastusta koskeva kielto ulotetaan koskemaan koko Itämerta mukaan lukien Pohjanlahti ja Suomenlahti.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) pitää myönteisenä sitä, että maa- ja metsätalousministeriö on asetusluonnoksen perusteluissa kiinnittänyt huomiota Itämeren heikkoja luonnonlohikantoja uhkaavaan sekakantakalastukseen.

SVK toivoo, että ministeriö johdonmukaisesti vähentää kansallisilla päätöksillä sekakantakalastusta myös Pohjanlahden rannikolla, missä se nykyisin uhkaa useita Pohjanlahteen laskevien jokien heikossa tilassa olevia lohikantoja.

Lopuksi Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö haluaa kiinnittää huomiota siihen, että ajosiimakalastus kohdistuu myös äärimmäisen uhanalaisiksi määriteltyihin meritaimenkantoihin. Esimerkiksi Puola on raportoinut meritaimenen osuudeksi ajosiimakalastuksessa lähes 90 prosenttia saaliista.
Tästä syystä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää, että asetuksen mukainen kielto ulotetaan koskemaan myös meritaimenta.