Lohenkalastuksen rajoitukset

Lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi lohenkalastuksen rajoituksista, 28.4.2016

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää lausuntonaan seuraavaa.

Lausuntopyyntö koskee valtioneuvoston asetusta Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä ja valtioneuvoston asetusta lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoella. Tornionjoen kalastusalueen osalta asetuksella säädetään myös muiden lajien kuin lohen kaupallisesta kalastuksesta.

Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 1§ edellyttää kalastuksen järjestämistä siten, että kalastuksen tulee olla kohtuullista kalakantojen suojelun ja kestävän käytön kannalta. Lausunnolla olevan asetuksen merialueen kalastuksen aikarajoitukset eivät ohjaa kaikkien Tornionjoen kalakantojen kalastusta kestävällä tavalla. Tornionjoen vaellussiikakanta on heikentynyt ja jokeen nousevien siikojen keskikoko on pienentynyt. Vaellussiian kaupallista kalastusta jokisuistossa on tarpeen rajoittaa nykyisestä tasosta kannan voimistamiseksi. Meritaimen on uhanalainen.

Tornionjoen lohen nousumäärässä tulee pitää minimitavoitteena kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian mukaista noin 74 000 lohen nousumäärää, jolla tähdätään 80% smolttituotannon tavoitteeseen. Lohi- ja meritaimenstrategia edellyttää myös Simojoen poikastuotannon kasvua 80% smolttituotannon tavoitteeseen.

RKTL:n ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusten mukaan nousulohien määrä on yltänyt Tornionjoella 2000-luvulla vain yhden kerran 74 000 loheen vuonna 2014. Vuonna 2015 nousulohien määrä jäi minimitavoitetta pienemmäksi 58356 yksilöön Kattilakosken luotauspisteessä. Nousulohien kokonaismäärä, mukaan lukien luotauspisteen alapuolelta pyydetyt lohet ja sinne kudulle jääneet lohet, jäi tavoitetasoa pienemmäksi.

Simojoen nousulohien määrä jäi vuonna 2015 alle 3000 yksilöön. Määrä on pienin vuosien 2012-2015 ajanjaksolla. Simojoen äärevien luonnonolosuhteiden johdosta joki tuottaa joinakin vuosina vähemmän lohenpoikasia kuin nousulohimäärät antaisivat olettaa. Siksi Simojoen nousulohimääriin tulee kiinnittää erityistä huomiota ja tavoitella huomattavasti nykyistä suurempia nousumääriä.

Luonnonvarakeskus on havainnut vuonna 2015 jokiin nousseiden villien lohien mädin tutkimuksista heikenneitä tiamiinitasoja. Tutkijat olettavat että M74-kuolleisuus kasvaa vuoden 2015 kudusta syntyvässä lohenpoikasten vuosiluokassa. Taustalla arvioidaan olevan Itämeren voimakkaasti kasvaneet kilohailikannat. Lohen siirtyessä ravintonaan silakasta kilohailiin syönnöksen rasvapitoisuus kasvaa ja aiheuttaa tiamiinipuutosta mädissä. On perusteltua olettaa, että kilohailikannan runsastumisesta johtuvat ongelmat lohen lisääntymisessä kasvavat tulevina vuosina.

Vuoden 2010 lokakuussa voimaan astuneen Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen ja siihen kuuluvan Tornionjoen kalastussäännön 11§ mukaan lohen ja taimenen ammattimaisen kalastuksen saa aloittaa merialueella kiinteillä pyydyksillä aikaisintaan 17. kesäkuuta ja viimeistään 29. kesäkuuta.

– Tornionjoen ja Simojoen nousulohimäärät ovat lohi- ja meritaimenstrategian linjauksia pienempiä. Lohenkalastusta ohjaavilla asetuksilla tulee tavoitella nousumäärien kasvua molemmissa joissa. Lausunnolla olevissa asetusluonnoksissa ei ole mitään lohennousun kasvua edistäviä muutoksia edellisiin asetuksiin verrattuna. Kaupallisten kalastajien osalta aiempien 3. luokan ammattikalastajien sallittua lohenkalastusaikaa esitetään lisättäväksi kahdella viikolla. Lohen kaupallisen kalastuksen rajoitusten vähentäminen pienentää nousulohien määrää entisestään tilanteessa, jossa määrät ovat lähtökohtaisesti strategian tavoitteita pienempiä ja lohen lisääntymistä uhkaa M74-kuolleisuuden kasvu. SVK ei hyväksy kaupallisen kalastuksen lohenkalastuksen rajoitusten vähentämistä tässä tilanteessa.

– Voimassa olevan lohi- ja meritaimenstrategian linjauksen mukaan lohen kalastus isorysällä tulee sallia vain 1.ryhmän ammattikalastajille. SVK esittää, että valtioneuvoston asetuksessa Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä lohen kalastus isorysällä sallitaan vain ryhmään 1 kuuluville kaupallisille kalastajille.

– SVK esittää kiinteiden pyydysten osalta lohen ja muiden kalalajien kalastuksen aikaisimmaksi aloitusajankohdaksi Tornionjoen kalastusalueella Suomen ja Ruotsin merialueella 29. kesäkuuta 2016. Tornionjoen kalastussäännön 11§ tulisi muuttaa pysyvästi siten, että kaikkien kiinteiden pyydysten kalastuskausi merialueen soveltamisalueella alkaisi aikaisintaan 1. heinäkuuta.

– SVK esittää valtioneuvoston asetukseen lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoella 2§ muutettavaksi lausunnolla olevasta esityksestä. Ryhmään 2 kuuluvien kaupallisten kalastajien lohenkalastus tulee kieltää 1. momentissa mainittujen aikarajoitusten päätyttyä vielä 14 vuorokauden ajaksi, kuten aiemminkin on asetuksella säädetty. 

– SVK kannattaa yhden lohen vuorokausikiintiön poistamista viehekalastuksen osalta asetuksesta Pohjanlahden ja Simojoen lohenkalastuksen rajoituksista. Vapaa-ajankalastukseen on säädetty kahden lohen saaliskiintiö lainsäädännön uudistuksessa.