Lohenkalastuksesta Itämeren pääaltaalla vuonna 2012

Lausunto lohenkalastuksesta Itämeren pääaltaalla vuonna 2012, 16.12.2011

Maa- ja metsätalousministeriö ehdottaa Suomen lohikiintiötä koskevan lohen ammattimaisen merikalastuksen järjestämistä niin, että ajosiimakalastuksen enimmäissaaliiksi Itämeren pääaltaalla asetettaisiin 3000 lohta ennen kalastuksen kesärauhoituksen alkua 31.5.2012. Mikäli Suomen 31 667 lohen kiintiö rannikkokalastuksessa ei täyttyisi pääaltaan kalastuksen kesärauhoituksen päättyessä 15.9.2012, voitaisiin lohen ajosiimakalastusta jatkaa Itämeren pääaltaalla jäljellä olevan kiintiön puitteissa.

Esitystä perustellaan sillä, että samanaikaisesti useampaan lohikantaan kohdistuva sekakantakalastus rasittaa laajasti myös heikossa kunnossa olevia lohikantoja. Tämän lisäksi ajosiimakalastus kohdistuu pyyntikokoisten lohien ohella alamittaisiin lohiin.
Esityksen perusteluissa viitataan myös Ruotsin meri- ja vesiviranomaisen (HaV) esitykseen rajoittaa vuonna 2012 lohen ammattimaista avomerikalastusta 40 %:lla ja kieltää se kokonaan vuonna 2013.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön pitää tehtyä esitystä kalastuksen rajoittamiseksi riittämättömänä suhteessa esityksen tavoitteeseen vähentää sekakantakalastuksesta aiheutuvia ongelmia.
Toteutuessaan se siirtäisi osan eteläisen Itämeren uhanalaisiin jokikantoihin kohdistuvasta sekakantakalastuksesta Pohjanlahden uhanalaisiin lohikantoihin kohdistuvaksi rannikon sekakantakalastukseksi.

Toisin kuin perusteluissa väitetään, ehdotus ei ole linjassa Ruotsin viranomaisten ehdottamien rajoitusten kanssa. Ruotsin ehdotuksessa vähennetään sekakantakalastusta 40 prosentilla vuonna 2012 ja luovutaan sekakantakalastuksesta kokonaan vuonna 2013. Ruotsin ehdotuksen mukainen kalastus järjestettäisiin käytännössä kunkin lohijoen edustajalla ja se voitaisiin mitoittaa paremmin vastaamaan kalastettavan lohikannan tilaa.
MMM:n esityksessä sekakantakalastus tuhoisine seurauksineen saisi jatkua Pohjanlahden rannikkokalastuksena.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää, että
– lohen ammattimainen ajosiimakalastus avomerellä lopetetaan Ruotsin meri- ja vesiviranomaisen ehdottaman mallin mukaisesti vuonna 2013,
– lohiasetusta muutetaan niin, että vuonna 2012 lohenkalastuksen aloittamisajankohdat ja -rajat määrätään ns. Hemilän asetuksen mukaisesti ja että
– vuoden 2013 alusta kaikki ammattimainen lohen sekakantakalastus merellä lopetetaan.

Lisäksi Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää, että maa- ja metsätalousministeriö ryhtyisi välittömästi toimiin kansallisen lohistrategian laatimiseksi.