Lohistrategia

Lausunto ehdotuksesta kansalliseksi lohi- ja meritaimenstrategiaksi 2014-2020 Itämeren alueelle, 28.2.2014

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää lausuntonaan ehdotuksesta kansalliseksi lohi- ja meritaimenstrategiaksi kunnioittavasti seuraavaa.
SVK on tyytyväinen siihen, että järjestön pitkään vaatima esitys kansalliseksi lohistrategiaksi on valmistunut maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön ja laajan sidosryhmäjoukon yhteistyönä.
Esityksen tavoitteet ovat kannatettavia ja suuri osa esitetyistä toimenpiteistä suuntaa kansallista lohistrategiaa oikeaan suuntaan.

Kuten työryhmän puheenjohtajiston ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön lohityöryhmän muistioon liitetyistä täydentävistä mielipiteistä käy ilmi, jäi työryhmän työ monelta osin keskeneräiseksi. Erityisenä puutteena voi pitää sitä, että lohenkalastuksen taloudellisten vaikutusten tarkastelu puuttuu työryhmän mietinnöstä. Samoin tätä koskevat strategiset linjaukset ja toimenpiteet. Taloudellisten vaikutusten huomioon ottamista kansallista lohistrategiaa laadittaessa on edellyttänyt myös eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää, että välittömästi mietinnön antamisen jälkeen tulee ryhtyä toimenpiteisiin, joilla strategiaa täydennetään erityisesti silmällä pitäen lohenkalastuksen järjestämistä taloudellisesti kestävällä tavalla.

Strategia on suurelta osin koottu sovittamalla yhteen lohi- ja taimenkantojen käyttöön ja suojeluun liittyviä erilaisia näkökulmia. Mahdollisesti tästä johtuen asetetut tavoitteet ja päämäärät ovat muotoiluiltaan tulkinnanvaraisia ja keskenään mahdollisesti jopa ristiriitaisia.
Strategiassa esitettyjä tavoitteita ja toimenpiteitä on pyritty jossain määrin asettamaan toteuttamisjärjestykseen, mutta eri toimenpiteiden välistä toteuttamis- tai tärkeysjärjestystä ei ole tarkemmin selvitetty.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä ensisijaisina toimenpiteinä strategian toteuttamisessa tule pitää lohi- ja meritaimenkantojen suojeluun, palauttamiseen ja vahvistamiseen tähtääviä toimenpiteitä, joita tuetaan kalastusta ohjaavilla toimilla. Ensisijaisena tavoitteena lohi- ja meritaimenkantojen käytössä tulee olla ekologisesti kestävä käyttö.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää, että strategian mukainen laajapohjainen seurantaryhmä perustetaan välittömästi periaatepäätöksen hyväksymisen jälkeen ja työryhmän tehtäväksi seurannan lisäksi annetaan kansallisen lohistrategian täydentäminen ja sen sisältämien ehdotusten täsmentäminen.

Lohenkalastuksen tärkein ongelma merialueella on sekakantakalastus, joka kohdistuu Itämeren pääaltaalla myös heikossa tilassa oleviin, kalastusta kestämättömiin lohikantoihin.
Lohistrategia esittää toimenpiteitä, jotka vähentäisivät sekakantakalastusta Itämeren pääaltaalla. Sen sijaan Suomen oma sekakantakalastus Pohjanlahden rannikolla jää vähemmälle huomiolle. Strategiassa sekakantakalastuksen vähentäminen kytketään kalastajakohtaisten kiintiöiden luomiseen.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää, että
– päämäärän 2 (kalastuksen säätely) toimenpiteisiin lisätään kalastuksen ajallinen ja alueellinen säätely niin, että sekakantakalastus merkittävästi vähenee Pohjanlahden rannikolla ja että
– sekakantakalastuksen vähentäminen toteutetaan mahdollisista kalastajakohtaisista kiintiöistä riippumatta.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vastikään valmistuneen selvityksen perusteella Perämeren alueen rakennettujen jokien kalatalousvelvoitteet pitäisi kasvattaa 5-7-kertaiseksi lohen osalta ja 3-4-kertaiseksi meritaimenen osalta, jotta rakentamisen aiheuttamat menetykset tulisivat korvatuiksi.
Selvityksessä todetaan, että
– kalojen istuttaminen on vain yksi keino menetysten korvaamiseksi ja että
– kalakantojen hoidossa painopiste tulee siirtää istutuksista luonnonpoikastuotantoa tukeviin toimiin ja vaelluskalakantojen palauttamiseen.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää, että päämäärän 6 (elinympäristöt ja vaellusreitit) toimenpidettä istutusvelvoitteiden tarkistamisesta ja niiden muuttamisesta paremmin vaikuttaviksi lohi- ja meritaimenkantojen hoitotoimiksi kiirehditään asiaa koskeva uusimman tiedon pohjalta.