Luodon-Öjanjärven kuhan kuturauhoitus

Lausunto Luodon-Öjanjärven kuhan kuturauhoituksesta, 18.5.2020

Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalue hakee Varsinais-Suomen ELY-keskukselta jatkoa kuhan kuturauhoitukselle Luodon-Öjanjärvellä, joka olisi voimassa vuosittain 15.5-15.6. välisellä ajalla vuoden 2024 loppuun saakka. Vastaava rauhoituspäätös on tehty aiemmin edellisen kalastuslain voimassa ollessa silloisen kalastusalueen toimesta vuosille 2010-2014 ja 2015-2019. SVK esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa.

Lähtökohtaisesti SVK ei vastusta kuhan kutuaikaista rauhoittamista, kunhan se toteutetaan sekä ajallisesti että alueellisesti tarkkarajaisesti.

Vuonna 2016 voimaan astunut uusi kalastuslaki siirsi kalastuksen rajoittamista koskevan päätösvallan kalatalousviranomaiselle. ELY-keskuksilla ei kuitenkaan ole toimivaltaa rauhoittaa yksittäisiä kalalajeja, vaan rauhoituspäätökset tulee tehdä valtioneuvoston asetuksella (kalastusasetus).

Nyt lausunnolla olevan kaltaisen kuhan rauhoituksenpäätöksen teolle ei Varsinais-Suomen ELY-keskuksella ole päätösvaltaa. Vastaavassa tapauksessa samainen viranomainen päätyi Suomenlahdella Inkoon alueella ratkaisuun, jossa se kielsi kalastuslain 53 §:n nojalla ongintaa lukuun ottamatta kaiken kalastuksen 1,5 kuukaudeksi. Tällöinkin hakija haki vain kuhan kalastuksen kieltämistä. 53 §:n mukaan rajoitukset tai kiellot eivät saa rajoittaa kalastusoikeuden hyödyntämistä enempää kuin on välttämätöntä rajoituksen tai kiellon tavoitteen saavuttamiseksi. Päätös oli SVK:n mukaan huonosti tehty ja kalastuslain vastainen. Vastaavia päätöksiä ei SVK:n mukaan enää tulisi tällaisissa rauhoitushakemustapauksissa tehdä, jossa on kyse vanhan kuharauhoituksen jatkamispyynnöstä.

Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueen hakemuksen perusteella voidaan olettaa, ettei Luodon-Öjanjärven kuhakannan elinvoimaisuus ole heikentynyt tai vaarassa heikentyä. Siksi laajoille, muutakin kalastusta rajoittaville kalastuksenrajoittamistoimenpiteille ei ole perusteita. SVK myös epäilee, ettei sellaiset saisi kannatusta, kun kyseessä on kaksi suurehkoa kokonaista järveä ja rauhoituksen ajanjakso ajoittuu osittain kesälomakaudelle.

Koska ELY-keskuksella ei ole toimivaltaa päättää kuhan rauhoittamisesta, eikä koko järven asettamiselle kalastuskieltoon touko-kesäkuulle ole olemassa perusteita, SVK esittää Luodon-Öjanjärven tapauksessa 42 cm ylämitan asettamista kuhalle ajalle 15.5.-15.6. Tappavien pyydyksien, erityisesti verkkojen käyttö tulisi kieltää samalla ajanjaksolla. Vapa- ja katiskapyynnin sivusaaliina mahdollisesti saatavat kuhat tulisi vapauttaa pyyntimitan vastaisena, ala- tai ylämittaisena.

SVK esittää, että nyt tehtävä päätös olisi voimassa vuoteen 2021 saakka. Samana vuonna valmistuu alueen käyttö- ja hoitosuunnitelma, jossa voitaisiin tarkemmin osoittaa kuhien kutupaikat ja mahdollisesti sen perusteella myöhemmin hakea pienempiä kalastusrajoituksia.