Luonnon virkistyskäyttö

Lausunto käsikirjaluonnoksesta Luonnon virkistyskäyttö ja jokamiehenoikeudet, 12.4.2011

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on maamme suurin vapaa-ajankalastajien valtakunnallinen järjestö, jonka 600 kalaseuraan kuuluu noin 50 000 jäsentä. Keskusjärjestö esittää lausuntonaan käsikirjan kalastusta koskevasta osuudesta seuraavaa.

Jokamiehenoikeudet ovat vapaa-ajankalastuksen kannalta ehdottoman tärkeät. Ne antavat kalastuksen harrastajalle erinomaiset edellytykset liikkua kalavesillä ja rannoilla.
Kalastus on yksisuosituimpia suomalaisia luontoharrastuksia, jota harrastaa taa noin 1,9 miljoonaa  kansalaista. Kalastuslaissa onginta ja pilkintä on määritelty jokamiehenoikeuksia vastaaviksi maksuttomiksi yleiskalastusoikeuksiksi ja viehekalastusta voi harjoittaa maksullisena yleiskäyttöoikeutena. Laajat ja kaikkien käytössä olevat yleiskalastusoikeudet osaltaan ylläpitävät vapaa-ajankalastusta laajojen kansalaispiirien yhteisenä harrastuksena.

Käsikirjaluonnos vaikuttaa kattavalta ja asianmukaiselta. Se antaa hyvän kuvan jokamiehen oikeuksista, niiden käytöstä ja rajoituksista. Käsikirja antaa syventävää tietoa jokamiehenoikeuksien ja muiden luonnon virkistyskäyttöön kuuluvien oikeuksien sisällöstä ja soveltuu hyvin viranomaisten lisäksi myös yhdistysten, kuten kalaseurojen käyttöön.

Käsikirjan kalastusta koskevaa osuutta voisi täydentää seuraavilta osin:
1. Käsikirjassa olisi korostettava alueellisen säätelyn merkitystä ja kalastusalueiden päätöksiä, joista kalastajalla on velvollisuus ottaa selvää. Lisäksi tulisi korostaa yksilön omaa harkintaa ja mahdollisuutta omaehtoiseen kalastuksen rajoittamiseen, mikäli se on kalakannan elinvoimaisuuden tms. syyn kannalta tärkeää.
2. Onginta jokamiesoikeutena tulee määritellä lain tarkoittamaksi onginnaksi. Onkimisen ja pilkkimisen kiellosta lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa pitää lisätä, että se on paikoin mahdollista vesialueen omistajan luvalla. Lisäksi pitää mainita matosyötin kiellosta sekä syysrauhoituksesta.
3.Viehekalastuksesta pitäisi tarkentaa virtavesien kohdalla, että ELY-keskukset ovat päättäneet rajoituksista.
4. Pyydettyjen kalojen asianmukaisesta käsittelystä, eli kalan tappamisesta tai vapauttamisesta on tärkeää antaa asianmukaiset ohjeet. Paikka paikoin esiintyvä kalojen jättäminen jäälle tai muualla luontoon tulee yksiselitteisesti kieltää. Tarvitaan selkeä ohjeistus siitä, että saaliiksi saatu kala tulee viipymättä vapauttaa, jos sitä ei oteta ruoaksi. Roskien jättäminen luontoon, myös kalojen, on ehdottomasti kiellettyä.
5. Laillisista pyydysmerkeistä pitäisi laittaa esille kalastusasetuksen määritelmä sekä piirros pyydysmerkissä olevista lipuista.