Luonnonsuojelulain muuttaminen

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulain muuttamisesta, 17.3.2014

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Lakiesityksessä on ilahduttavasti tuotu esiin se tällä hetkellä vallitseva epäkohta, että suojelualueen luontoarvojen heikentämisen ja häiriöiden estä-mistä koskeva sääntely ei lainsäädännössämme tällä hetkellä koske muita kuin lupaa tai hyväksymistä edellyttäviä hankkeita ja suunnitelmia.
Erityisen suurena ongelmana näemme ojitukset, joita vesilaki mahdollistaa toteuttamaan pelkän ilmoitusmenettelyn turvin.

Vesilain mukaan pilaantumisena ei pidetä veteen joutuvia kiintoaineita tai samentumista. Kuitenkin juuri ojituksien aiheuttama kiintoainekuormitus aiheuttaa erittäin merkittävää vesistöjen tilan heikentymistä ja niissä elävien eliöiden elinolosuhteiden huonontumista, usein jopa aivan ratkaisevalla tavalla. Ojituksista vesistöihin tuleva kiintoaine pilaa kalojen kutualueita, täyttää jokien suvantoja sekä järvien ja lampien syvänteitä aiheuttaen jär-vissä ja lammissa säännöllisiä happikatoja. Erityisen pahoin ojitukset heikentävät virtavesissä elävien uhanalaisten kalalajien elinedellytyksiä
Ojituksien aiheuttama liettyminen ja veden samentuminen heikentää myös vesistöjen virkistyskäyttöarvoa, esimerkkinä kalastaminen ja uiminen.

Pohjanmaan rannikkoalueilla, jossa sijaitsee happamia sulfaattimaita, on ojituksilla erittäin tuhoisia vaikutuksia vesistöjen tilaan.  Kun happamat sulfaattimaat ojittaessa paljastuvat ja joutuvat hapen kanssa tekemisiin, alkaa vapautua rikkihappoa joka sateiden yhteydessä huuhtoutuu yhdessä maaperästä liuenneiden myrkyllisten metallien kanssa alapuolisiin vesistöihin. Seurauksena on laajaa tuhoa vesiluonnolle, josta näkyvimpänä merkkinä ovat kalakuolemat.

Jotta vesistöjen tila Natura-alueilla ja muissakin maamme vesistöissä saadaan EU:n vesipuitedirektiivin ja merenhoidon vaatimusten tasolle, tulee ojituksien aiheuttamia haittoja saada merkittävästi pienennettyä.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö pitää siksi erittäin hyvänä asiana, että heikentämiskieltoa aiotaan nyt täydentää lupaa edellyttämättömien ammatillisten toimintojen osalta.