Merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma

Lausunto ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020-2026, 18.3.2020

Suomen vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on tutustunut ehdotukseen Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020-2026 ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Merienhoitosuunnitelman tarkoituksena on: ”tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan arvioida meriympäristön vallitsevaa tilaa sekä päätellä täyttyvätkö meriympäristön hyvän tilan kriteerit” ja yleisenä tavoitteena on että: ”luonnonvarojen käyttö on kestävää eikä vaaranna meriympäristön hyvän tilan saavuttamista tai ylläpitämistä”.

Kalojen osalta tavoitteen saavuttaminen on vaikeaa, sillä nyt lausunnolla oleva seurantaohjelma tuottaisi SVK:n näkemyksen mukaan tietoa sekä alueellisesti, että lajistollisesti erittäin puutteellisesti. Seurantaohjelmien alueellinen puutteellisuus on mainittu kunkin kaloja koskevan seurantaohjelman kuvauksessa;
– vaellussiika: ”Seuranta kattaa Kala-, Oulu-, Ii- ja Kemijoen sekä satunnaisemmin Pyhä-, Kiiminki- ja Tornionjoen. Perämeren siikakantojen kannalta seuranta on alueellisesti kattava.”,
– meritaimen: ”Meritaimenen seurantaa on vain muutamissa luonnonkantaisissa joissa sekä muutamissa istutuksin tuetuissa meritaimenjoissa.”, ja
– verkkokalastusseurannat: ”Seuranta ei ole alueellisesti riittävän kattavaa, jotta sen perusteella voitaisiin tehdä merialuekohtaisia tila-arvioita kalastosta.
Lisäksi meren tilan kannalta avainasemassa olevien hauki- ja kuhakantojen runsaudesta ja niiden muutoksista ei tuoteta kuin satunnaista tietoa.

SVK vaatii kaloja koskevan seurannan huomattavaa laajentamista. Tämä on välttämätöntä, jotta kalavarojen käyttö ja hoito voidaan toteuttaa kalastuslain 1§ edellyttämällä tavalla.

Vesiympäristössä elävien lajien lukumäärä on suurin rantavyöhykkeessä. Rantavyöhykkeessä kutee myös iso osa maamme kalalajeista. Hyvässä tilassa olevat rantavyöhykkeet ovat siis äärimmäisen tärkeitä koko vesiluonnolle. Valitettavasti monen maakunnan osalta jopa puolet meren rannoista on rakennettuja. Rantojen rakentaminen on hävittänyt valtavan määrän elinympäristöjä sekä erityisesti kalojen kutualueita. Rakentamisen lisäksi rantojen tilaa heikentää alati kasvavan meriliikenteen aiheuttama eroosio.

SVK on ilmaissut huolensa rantavyöhykkeiden puutteellista huolehtimisesta osana 1.2.2018 antamaansa lausuntoa koskien Suomen merenhoitosuunnitelman ensimmäisenä päivitettyä osaa ”Suomen meriympäristön tila”. Sitä koskevassa kuulemispalautteessa todetaan ko. asian osalta seuraavasti:
Merenhoidon seurantaohjelma ei valitettavasti riittävän hyvin kata rantarakentamisen vaikutuksia merielinympäristöihin. Raportin arviot perustuvat osin riskeihin, mutta niistä ei tiedetä vielä kovin hyvin. Tätä pitäisi harkita seuraavan seurantaohjelman valmistelussa.
SVK esittää, että rantavyöhykkeiden tilan seurantaa varten perustetaan oma ohjelma tai se otetaan alaohjelmaksi Merenpohjan elinympäristöt -ohjelmaan.

Valtakunnallinen merimetsotyöryhmä päätti työnsä vuonna 2019. Yksi ryhmän toiminnan aikana esiin nousseista puutteista oli puuttuva tieto maamme merimetsojen kokonaismäärästä. Nyt tämä epäkohta olisi korjattavissa.
SVK esittää, että saariston pesimälintujen seurantaohjelmaa täydennetään niin, että vuosittain lasketaan tai tehdään parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuva arvio maamme merimetsojen yksilömäärästä.