Merimetsostrategia ja toimenpidesuunnitelma

Lausunto kansalliseksi merimetsostrategiaksi ja toimenpidesuunnitelmaksi, 2.12.2019

Ympäristöministeriö on varannut tilaisuuden antaa lausunto kansallisesta merimetsostrategiasta ja toimenpidesuunnitelmasta. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut esityksiin ja esittää lausuntonaan niistä seuraavaa.

Lähtökohtaisesti pidämme viime vuonna työnsä aloittaneen uuden merimetsotyöryhmän asettamista täysin turhana. Uuden merimetsotyöryhmän asettamisen sijaan olisi tullut keskittyä edellisen merimetsotyöryhmän, vuonna 2016 valmisteleman raportin esitysten toteuttamiseen.

Toistamme jo aikaisemmin julkaistun näkemyksemme merimetsostrategiasta ja toimenpidesuunnitelmasta, sekä toimenpide-ehdotukset merimetson aiheuttamien ongelmien ja ristiriitojen vähentämiseksi:

Mielestämme nyt lausunnolla oleva ehdotus merimetsostrategiaksi sekä sen toimenpidesuunnitelma eivät ole riittäviä vähentämään merimetson aiheuttamia ongelmia ja niistä koituneita ristiriitoja. Katsomme, että

1. Merimetsolle on laadittava valtakunnallinen kannanhoitosuunnitelma.
2. Merimetsokanta on liian suuri kalakantojen kantokykyyn suhteutettuna. Merimetson kokonaiskantaa ja kolonioiden kokoa tulisi rajoittaa merkittävästi. Tärkeiden kalastusalueiden sekä kalojen lisääntymis-/istutusalueiden ympärille on luotava suoja-alueet.
3. Merimetsoa koskevien poikkeuslupien haussa hakijoiden todistustaakkaa on alennettava.
4. Poikkeuslupien käsittelyaikaa on lyhennettävä merkittävästi.
5. Kansalliseen lainsäädäntöön on tehtävä muutoksia, jotka helpottavat poikkeuslupien saamista. Merimetsoja koskevien poikkeuslupien käsittely on siirrettävä riistahallinnolle.
6. Perinteinen tapa arvioida kannan kokoa pesivien parien määrän perusteella ei anna oikeaa kuvaa populaation mittasuhteista ja saattaa johtaa vahinkojen/vahingon uhkan aliarviointiin. Ei-pesivät linnut muodostavat merkittävän osan kokonaispopulaatiosta. Arvioinnit ja toimenpiteet tulisi suunnitella ja mitoittaa kokonaispopulaation perusteella.
7. Merimetsostrategia ja toimenpidesuunnitelma muotoillaan hallitusohjelman edellyttämällä tavalla: ”Laaditaan ja toimeenpannaan merimetsostrategia kannan hallitsemiseksi ja vahinkojen ehkäisemiseksi” ja ”Sujuvoitetaan merimetsojen metsästyksen poikkeuslupien saantia.”

Suomen tulisi jatkossa toimia EU:ssa aktiivisesti sen puolesta, että merimetso siirretään metsästettävien lintujen listalle (lintudirektiivi, liite II). Yhdessä esimerkiksi munien öljyämisen kanssa yllä luetellut toimenpiteet mahdollistaisivat merimetsokannan kohtuullistamisen niin kalakantojen kuin ihmistenkin näkökulmasta tarkasteltuna.