Metsähallituksen lupahinnoittelu

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräiden metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksusta, 27.10.2011

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) edustaa suomalaisia järjestäytyneitä vapaa-ajankalastajia. Lausuntonaan SVK esittää kunnioittaen seuraavaa.

Esitykseen on sisällytetty laaja kalastuslupien kirjo, mikä palvelee hyvin monipuolista suomalaista vapaa-ajankalastusta ja sen säilyttämistä sellaisena myös tulevina vuosina. Erityisen tyytyväinen SVK on siihen, että lupien hinnoittelussa huomioidaan nuoret. Keskusjärjestö yhtyy perusteluihin, joiden mukaan ”hinnoittelulla pyritään tutustuttamaan nuoret luontoon ja luonnossa liikkumiseen sekä ylläpitämään maamme perinteistä metsästys- ja kalastuskulttuuria.”

Onnistuneeksi ratkaisuksi on osoittautunut jo vuosia käytössä ollut  matkapuhelimella haettavaa kalastuslupa (mobiililupa), joka vastaa hyvin kalastavien kansalaisten tarpeita.

Metsähallituksesta annetun lain mukaan sen tuotteet ja palvelut hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein ja liiketoimintaa rajoittavat valtion maiden ja vesialueiden käytölle annetut yhteiskunnalliset velvoitteet. Metsähallituksen myöntämät kalastusluvat katsotaan hallintopäätöksiksi, joista kannettavat maksut määrätään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.
Luonnoksessa MMM:n asiaa koskevaksi asetukseksi metsähallituksen kalastukseen myöntämät luvat on luokiteltu omakustannusarvon mukaisiin, omakustannusarvoa alempiin ja maksuttomiin julkisoikeudellisiin suoritteisiin sekä liiketaloudellisin perustein hinnoiteltaviin suoritteisiin.

Omakustannusarvon mukaisia lupia ovat vapaa-ajankalastajille tarkoitetut valtakunnalliset vieheluvat ja kalastuspaikkakohtaiset seurueiden vieheluvat sekä pyydysyksikkömaksut.
Omakustannusarvoaan alempaan maksuluokkaan kuuluvat valtakunnalliset alle 18 -vuotiaille (nuorisokalastuslupa) tarkoitetut viehekalastusluvat.
Maksuttomia lupia ovat Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa vakituisesti asuvien kotitarvekalastusluvat valtion vesialueilla.
Liiketaloudellisen perustein hinnoiteltuja vapaa-ajankalastajien lupia ovat mm. kalastuslupa virkistyskalastuspaikkana hoidettuun kohteeseen ja kilpailukalastusluvat.
Liiketaloudelliseen hinnoitteluun tulisivat kuulumaan myös kalaseurojen kalastusoikeuden vuokraukset valtionmailla.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä esitettyä luokittelua ja hinnoittelua tulee tarkistaa seuraavasti:

1. Onginta- ja pilkintäkilpailuja koskevat kilpailuluvat tulee luokitella maksuttomiin suoritteisiin tai niistä voidaan periä enintään luvan kirjoittamisesta aiheutuvat kustannukset. Onginta ja pilkintä kalastusmuotoina kohdistuvat yleensä vähempiarvoiseen kalakantaan ja niistä saattaa olla pikemminkin kalataloudellista hyötyä. Mm. monet osakaskunnat myöntävät jo nyt tästä syystä ilmaisia lupia kalastuskilpailujen järjestämiseen.

2. Kalastuslupaan virkistyskalastuskohteeseen (liiketaloudellinen hinnoittelu) tulisi sisällyttää nuorisolupa, jonka hinnoittelu olisi samantapainen kuin alle 18 -vuotiaille tarkoitetun nuorisokalastusluvan.

3. Pyyntitehoon suhteutettuna viehekalastajan lupa on hinnoiteltu liian korkeaksi verrattuna esimerkiksi verkkokalastuslupiin. Hinnaltaan korotusesityksen mukainen viehelupa on lähes seitsemänkertainen verrattuna vuosilupaan yhdelle verkolle.
Perusteluista ei käy ilmi, mitkä ovat ne yleiset kustannukset, joita vastaamaan vieheluvan korotus on tarpeen, mutta jotka eivät aiheuta vastaavaa korotustarvetta verkkolupiin.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää, että viehelupien hintoja ei tule korottaa, ellei siihen voida esittää erityistä syytä.

4. Kalastusoikeuden vuokraus kalaseuroille tai muille yleishyödyllisille yhteisöille tulisi tehdä liiketaloudellisten periaatteiden sijaan joko omakustannusarvoaan alemmalla tai omakustannusarvon mukaisella hinnalla.