Metsähallituslaki

Lausunto hallituksen esityksestä Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi, 24.11.2015

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut luonnokseen hallituksen esitykseksi metsähallituksen uudelleen organisointia koskevaksi lainsäädännöksi. SVK esittää lausuntonaan luonnoksesta kunnioittaen seuraavaa.
SVK tarkastelee esitystä lähinnä vesiluonnon virkistyskäytön ja suojelun näkökulmasta ja kiinnittää huomiota erityisesti yleisten vesialueiden asemaan ja Metsähallituksen toimintaa ohjaavan hallituksen kokoonpanoon.

Yleiset vesialueet
Lakiesityksen mukaan (5 §) tähän saakka Metsähallituksen luontopalvelujen taseeseen kuuluneet yleiset vesialueet siirrettäisiin liiketoiminnan toimialaan ja sen taseeseen.
Lakiesityksen mukaan (4 §) liikelaitos harjoittaisi vesialueilla myynti- ja vuokraustoimintaa sekä kehitys- ja hanketoimintaa liikelaitokselle asetettujen yhteiskunnallisten velvoitteiden rajoittamalla tavalla. Yleisillä vesialueilla tämä voisi tarkoittaa mm. tuulivoimalapuistojen rakentamista tai merihiekan nostoa alueilta.
Luontopalvelujen tehtäviin  jäisivät vesialueiden suojeluun ja virkistyskäyttöön, kuten kalastukseen liittyvät tehtävät

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö mielestä yleisten vesialueiden siirtäminen liikelaitoksen taseeseen vaarantaa niihin liittyvien yhteiskunnallisten velvoitteiden kuten vapaa-ajankalastusmahdollisuuksien tarjoamisen tai suojelutavoitteiden riittävän huomioon ottamisen.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää, että
– yleiset vesialueet säilytetään nykytilanteen mukaisesti osan Luontopalvelujen toimintaa ja Luontopalvelujen taseessa ja että
– lakiesityksen 5 §:n 2 momenttiin lisätään maininta oikeudesta yleisiin vesialueisiin annetussa laissa (204/1966) säädetyistä tehtävistä.

Metsähallituksen toimintaa ohjaavan hallitus
Metsähallituksen toimet sekä omistamillaan yksityisvesillä että yleisvesialueilla vaikuttavat merkittävästi vapaa-ajankalastukseen, joka on noin 1,5 miljoonan suomalaisen suosittu luontoharrastus.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö tuo esiin maamme luontoliikunta- ja ulkoilujärjestöjä edustavan Ulkoilufoorumin kannanoton (24.9.2015) Metsähallituksen toimintaa ohjaavan hallituksen kokoonpanosta. Sen mukaisesti Metsähallituksen päätöksenteossa tulee olla ylintä johtoa myöten vahva luonnon virkistyskäytön asiantuntemus.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää lakiesityksen 11 §:n täydentämistä niin,
– että Metsähallituksen hallituksessa vähintään yhden jäsenen tulee edustaa luonnon virkistyskäytön asiantuntemusta ja että
– hallituksen kokoonpanoa määrittelevässä asetuksessa hallituspaikka varataan valtakunnalliselle luontoliikuntajärjestölle, jollaisena myös Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöä pidetään.