Monimuotoisuus

Lausunto LUONNON PUOLESTA – IHMISEN HYVÄKSI, Suomen luonnon
monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiasta 2006 – 2016,
7.12.2006

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää tutustuttuaan
viitekirjeen yhteydessä lähetettyyn aineistoon ”LUONNON PUOLESTA – IHMISEN
HYVÄKSI, Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia
2006 – 2016” lausuntonaan seuraavaa.

Lausunnolla oleva asiakirja sisältää yleispiirteisen selvityksen luonnon
monimuotoisuuden suojelun kansainvälisestä taustasta ja YK:n biologista
monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen toteuttamisesta ja tuloksista
kansallisen biodiversiteettiohjelman puitteissa vuosina 1997 – 2005.
Johtopäätöksenä todetaan, että ohjelman toimet eivät ole kuitenkaan kaikilta
osin onnistuneet pysäyttämään tai kääntämään luonnon monimuotoisuuden kielteistä
kehitystä maassamme. SVK:n mielestä tämä näkyy erityisesti vesiluonnossamme,
mistä alkuperäisen vesiluontomme piirteet näyttävät karsiutuvan edelleenkin
valuma-alueilta vesistöihin siirtyvän monenlaisen ainesvirtaaman seurauksena.
Samoin rantarakentaminen, kaukokulkeutuminen ja edelleenkin jatkuva pienvesien
tilan tahallinen ja tahaton muuttaminen jne. kaventavat vesiluontomme
monimuotoisuutta.

Vaikutuksiltaan ei kalatalouskaan valitettavasti ole merkityksetön
laajamittaisella, osin hallitsemattomalla kalanistutusinnollaan, jonka juuret
ulottuvat ajassa kauas. Järviemme nykyinen kalalajisto on osin tulosta
istutustoiminnasta, joka ei ole ymmärtänyt arvostaa alkuperäisiä kalalajeja
saati kalakantoja. SVK pitää luonnon monimuotoisuuden tilaa koskevassa kohdassa
2.2 olevaa mainintaa vesien ja vesiluonnon suunnittelusta ja käytöstä
puuttuvasta riittävästä ekologisten näkökohtien huomioon ottamisesta
aiheellisena.

Vuosille 2006 – 2016 laaditun luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän
käytön strategian visio ja tekstikin sisältävät merkittäviä tavoitteita. Koko
asiakirjan merkitys kaventuu kuitenkin vaatimattomaksi, kun kohdassa 4,
Strategian vaikutukset, todetaan, että strategian lähtökohtana on ollut sen
toteuttaminen valtionhallinnon yleisten taloudellisten ehtojen puitteissa ilman
valtion kokonaismenojen lisäystä, mutta se saattaa edellyttää huomattavaakin
uudelleen kohdentamista. SVK:n käsityksen mukaan näin ympäripyöreillä
maininnoilla saattaakin tavoitteiden toteutumisaste jäädä varsin
vaatimattomaksi. Vesiluonnon kannalta mm. vesipuitedirektiivin toimenpano vesien
hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi vaatii huomattava panostusta. Tämän
vuoksi strategian tulisi sisältää tietoja myös tarvittavista panostuksista
kaikilta niiltä hallinnonaloilta, joita strategian tavoitteet koskevat.

Luonnon monimuotoisuuden seurannoissa kerätään tietoa laajalti mm.
ekosysteemeissä, lajiyhteisöissä ja lajeissa tapahtuvista muutoksista. SVK
odottaa, että maamme kalaston – niin maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonalalle kuuluvien talouskalojen kuin ympäristöministeriön
hallinnonalalle kuuluvien luonnonsuojelulain liitteessä lueteltujen kalalajien –
tila ja esiintyminen vesiluonnossamme saadaan kartoitettua ja tallennettua
kattavaksi tietokannaksi (esim. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen
Kala-Atlas), jota mm. kalanistutuksia ohjaavat viranomaiset ja toteuttavat
organisaatiot sekä ympäristöviranomaiset voivat seurata. Näin myös muutosten
seuranta olisi mahdollista kalavesien hoitotoiminnasta ja niiden vaikutuksista
kiinnostuneille kalavedenomistajille ja kalastuksen harrastajille. Hyötyä näistä
tiedoista on mm. uhanalaisten kalalajien suojelulle, kalanistutuksissa
käytettävien kalakantojen valinnalle, kalastuksen kohdentamiselle jne.

SVK pitää strategiassa esitettyä Suomen visiota hyväksyttävänä ja
kymmenvuotiskauden tavoitteita haastavina ja taloudellisia voimavaroja
vaativina. SVK edellyttää toimenpiteiden johtavan tulevien sukupolvien vesien
luonnonvaroihin pohjautuvan, niin elinkeinona kuin harrastuksenakin harjoitetun
kalastuksen edellytysten säilymiseen. Vain näin vesistöjemme kalavarojen
ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö on mahdollista.

SVK kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto tästä asiakirjasta. Virkistys- ja
vapaa-ajankalastajien valtakunnalliset järjestöt – Suomen Kalamiesten
Keskusliitto, Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliitto sekä Suomen
Urheilukalastajien Liitto – ovat yhdistäneet toimintansa vuonna 2000 perustetun
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön puitteisiin ja lausuntopyynnöt ym.
yhteydenotot pyydämme osoittamaan keskusjärjestölle.