Monnin palauttaminen

Lausunto monnin palauttamisesta Hämeeseen 30.3.2005

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää monnin palauttamisesta
Hämeeseen (Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 73/2005) lausuntonaan seuraavaa:

Hämeen TE-keskuksessa tehty selvitys tarjoaa monipuolisen kuvan monnin
palauttamiseeen liittyvistä hyödyistä ja haitoista sekä palauttamiseen
liittyvistä säädöksistä ja ohjeista, monnin biologiasta ja Vanajaveden reitin
sopivuudesta monnin elinalueeksi.

Suomesta noin 140 vuotta sitten sukupuuttoon kuolleen monnin palauttamista
Hämeen entisille monnivesille on perusteltu sekä luonnonsuojelullisin että
kalataloudellisin argumentein. Kummallekin löytyy perusteita. Kansainväliset
sopimukset puoltavat kadonneiden lajien palauttamista alkuperäisille
esiintymisalueilleen. Monni kasvattaisi luonnon monimuotoisuutta ja
mahdollisesti pitkällä tähtäyksellä myös vesistön kalataloudellista arvoa. Lajin
palauttamista puoltaisi myös se, että vapaa-ajankalastajat voisivat saada uuden
isokokoisen saalislajin. Takeita siitä ei kuitenkaan ole, ellei ilmasto lämpiä
oleellisesti.

Monni elää nykyisin harvalukuisena mm. Laatokassa ja eräissä siihen
laskevissa vesistöissä, Virossa ja Ruotsissa. Monnin palauttamiseen sopivan
kannan etsintä kannattaisi kenties suunnata johonkin näistä alueista, koska
pohjoisiin vesiin sopeutunut kanta tulisi parhaiten sopeutumaan vesiimme.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö pitää monnin palauttamisyritystä
lajin entisille asuinvesille Hämeeseen perusteltuna.