Rysäkalastuksen poikkeuslupa Mynälahdella

Lausunto poikkeuslupahakemuksesta rysäkalastukseen Mynä- ja Laajokien suualueiden lähistöllä Mynälahdella (Dnro 734/5713/2018), 16.4.2018

Hakemus

Niemisen kalastus Oy hakee ELY-keskukselta poikkeuslupaa kalastaa rysillä alueella, joka sijaitse kolmea kilometriä lähempänä Mynä- ja Laajoen suualueita.  Pyyntiaika on noin kolme viikkoa huhti–toukokuussa ja rysäpaikkoja on karttaan merkitty yht. 14 kpl. Saaliskalat ovat vajaahyödynnettyjä kalalajeja kuten särkikalat, norssit ym. Jalokaloja kuten siikaa, lohta tai kuhaa ei kyseisenä aikana alueelta hakijan mukaan tule saaliiksi. Hakija on kaupallinen kalastaja. Pyynnin päätarkoituksena on kalastaa vähempiarvoisia kalalajeja särkikalaa ja kuoretta. Kalastus tapahtuu erityisesti keväällä jäiden lähdön jälkeen. Poikkeusluvan kestoa ei hakemuksesta selvinnyt.

Mynäjoki ja Laajoki ovat vaelluskalavesistöjä, joissa lisääntyy taimen vaihtelevalla menestyksellä. Lohia ja muita vaelluskaloja tulee saaliiksi harvoin. Jokiin on kotiutettu meritaimenta istutuksin ja lohen kokeiluluontoisia istutuksia on tehty. Jokien koskialueita on kunnostettu lohikalojen lisääntymisen edistämiseksi. Lisää kunnostuksia on suunnitteilla ainakin Mynäjokeen.
Kalastuslain 66§ kieltää isorysän käytön kolmea kilometriä lähempänä vaelluskalavesistöön kuuluvan joen suuta.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) lausuu hakemuksesta seuraavaa:

Mynä- ja Laajoki eivät toistaiseksi ole merkittäviä vaelluskalavesistöjä, mutta toimenpiteitä asian edistämiseksi on tehty ja tehdään edelleen. Joet ovat olleet aikanaan meritaimen ja merilohien kotijokia.

Merialueella esiintyy merkittäviä määriä ahventa, haukea sekä kuhaa.
Norssin sekä vähempiarvoisten kalojen, kuten särjen pyytäminen on suositeltava tapa saada tuloja ammattikalastuksesta. Samalla se toimii kalavedenhoitotyönä. Isorysä sopii tarkoitukseen hyvin, sillä se mahdollistaa sivusaaliin vapauttamisen.

SVK katsoo, että norssin, särjen ja muiden vähempiarvoisten kalalajien pyyntiin voidaan myöntää poikkeuslupa erityisehdoin, jolloin se täyttää kalastuslain 72§ mukaiset edellytykset.

SVK:n esittämät, lupaan kirjattavat ehdot ovat luvanhakijan esityksen mukaisia eivätkä rajoita turhaan kalastusta;

 1. Kalastusaika
  Norssin sekä särjen saaliit ovat suurimmillaan välittömästi jäidenlähdön jälkeen ja sivusaaliin osuus on tuolloin pienempi kuin myöhemmin keväällä. Rysille luvallinen kalastusaika tulee rajoittaa ensimmäisen rysän laskusta viiteen viikkoon.
 2. Sivusaalis – Suomukalat
  Vaelluskalat sekä kuhat ja hauet tulee vapauttaa rysäsaaliista kokoon katsomatta. Jokiin kutemaan nousevan ahvenen osalta vapautusraja noin 25 senttiä.
  Mikäli vapautettavaa sivusaalista alkaa kertymään huomattavia määriä, niin rysät tulee poistaa pyynnistä.
 3. Lupa-aika.
  Lupa voidaan myöntää kolmeksi seuraavaksi vuodeksi, jonka jälkeen poikkeusluvan jatkoa voidaan tarkastaa.