Pohjanmaan rannikon kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat

Lausunto koskien Merenkurkun, Kristiinankaupungin-Isojoen, Eteläisen Rannikko-Pohjanmaan ja Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmia, 4.4.2022 varely

TAUSTAA

Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt kuulutuksen koskien otsikossa mainittujen kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien kommentointia.

Suunnitelmia koskevien alueiden samankaltaisuuden vuoksi sisällytämme samaan lausuntoon: Merenkurkun (VARELY/6168/2021), Kristiinankaupungin-Isojoen (VARELY/8954/2021), Eteläisen Rannikko-Pohjanmaan (VARELY/1247/2022) ja Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan (VARELY/1394/2022) kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat.

Käyttö- ja hoitosuunnitelmien sisältö määritellään kalastuslaissa. Suunnitelmien tulee ottaa huomioon myös maa- ja metsätalousministeriön vahvistamat kalavarojen hoitotoimenpiteitä sisältävät ohjelmat, suunnitelmat ja strategiat.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön lausunto

Kalastuslain 36§ 2. momentin mukaan:
Käyttö- ja hoitosuunnitelman on sisällettävä:
2) suunnitelma kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteiksi ja näitä koskeva tavoitetila sekä ehdotus vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupajärjestelmän kehittämiseksi.

SVK toteaa, että yhdessäkään lausuntoamme koskevista käyttö- ja hoitosuunnitelmista ei ole esitetty varsinaista ehdotusta yhtenäislupajärjestelmän kehittämiseksi.
SVK huomauttaa, että yhtenäislupajärjestelmien kehittämien kuuluu kalatalousalueiden lakisääteisiin tehtäviin.

Merenkurkun suunnitelmassa on ansiokkaasti tunnistettu täkykalastuksen ja siianonginnan suosio ja kasvanut tarve kalastuslupiin, jotka mahdollistavat kalastuksen useammalla vavalla samanaikaisesti. Täky- ja siianonginnan lisäksi monivapaluville on tarvetta vetouistelussa.
SVK toivoo, että kalatalousalueet ja vesialueiden omistajat tuovat markkinoille vetouistelun ja erilaiset ongintamuodot mahdollistavat monivapaluvat. Vastaavat lupavaihtoehdot tulisi sisällyttää myös tulevien yhtenäislupa-alueiden lupavalikoimaan. Lupavalikoiman monipuolistaminen tuo lisää lupatuloja vesialueiden omistajien käyttöön.

Merenkurkun suunnitelman kohdassa 2.4.1.2 esitetään viehekalastuskieltoa tietyille kutupaikoille (ilmeisesti tarkoituksena on kieltää onginta ja pilkintä). Lisäksi osakaskuntia suositellaan kieltämään muu kalastus kieltoaikana.
SVK:n näkemyksen mukaan kiellot ovat mitä ilmeisimmin tarpeen kevätkutuisten kalojen ja niiden lisääntymisen turvaamiseksi. Kalastuskielto alkaisi kuitenkin tarpeettoman aikaisin, eli jo 1.3. SVK esittää, että kalastuskielto tulisi voimaan aikaisintaan 25.3., jolloin kaloja normaalisti vasta alkaa kerääntyä kutupaikkojen edustalle. Kiellon alkuperäinen esitetty alkamisajankohta on SVK:n näkemyksen mukaan ristiriidassa Kalastuslain 53§ olevan kohdan ”Rajoitukset tai kiellot eivät saa rajoittaa kalastusoikeuden hyödyntämistä enempää kuin on välttämätöntä rajoituksen tai kiellon tavoitteen saavuttamiseksi” kanssa.

SVK kannattaa Merenkurkun (kappale 2.4.1.5) ja Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan (kappale 3.4.1) suunnitelmissa esitettyjä suosituksia suurten kalayksilöiden vapauttamisesta. Järjestö toivoo muidenkin kalatalousalueiden ottavan käyttöön toimia, joilla suojellaan suuria emokaloja, esimerkiksi tietyn koon ylittävien kalojen vapauttaminen.

Kristiinankaupungin-Isojoen suunnitelma on ansiokkaasti laadittu ja se tuo selviä parannuksia etenkin alueen Lapväärtin-Isojoen vaelluskalakantojen tilaan.
Lapväärtin-Isojoen meritaimenkannan tilaa ja hoitoa on käsitelty MMM:n julkaisussa Itämeren meritaimenen vesistökohtaiset elvytys- ja hoitosuunnitelmat. Kyseisessä julkaisussa on kerrottu että: ”2000-luvulla merkityistä Isojoen meritaimenista saatujen palautustietojen mukaan meritaimenista on kalastettu merellä 96 % ja vain 4 % joesta. Meritaimenista 60–80 % kalastettiin ensimmäisen ja toisen merivuoden aikana pääasiassa siian ja ahvenen verkkokalastuksen sivusaaliina.” ja että: ”Kova verkkokalastuspaine meressä on pääsyynä siihen, että Isojokeen kudulle nousevien meritaimenten määrä on jatkuvasti ollut riittämätön vahvan luonnontuotannon ylläpitämiseksi.
Edellä esitettyyn perustuen SVK kannattaa suunnitelmassa esitettyä aikomusta laajentaa verkkokalastusrajoitusta koskemaan myös meritaimenen kevätnousun aikaa. Järjestö kannattaa myös muita suunnitelmassa esitettyjä ehdotuksia meritaimenen kalastuksen säätelytoimenpiteiksi, mutta toteaa, että pelkät suositukset eivät riitä. Erityisesti suosituksena oleva kalaväylän laajentaminen nykyisestään tulee toteuttaa mahdollisimman nopeasti.