Poikkeuslupa Kymijoen Pernoonkoski

Lausunto Fishventures Oy:n kalastuslain 47 §:n nojalla anomasta luvasta onkimiseen kalastuslain mukaisella koski- ja virta-alueella Kymijoen Pernoonkoskilla, 17.9.2020 varely

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut Fishventures Oy:n poikkeuslupahakemukseen koskien Kymijoen Pernoonkoskia. SVK lausuu hakemuksesta seuraavaa.

TAUSTAA

Hakemuksessa todetaan, että Kymijoen Pernoonkosken alueella sijaitsee kaksi viiden tähden huvilaa – Villa Ferdinand ja Pernoo 3. Hakija on saanut asiakkailtaan negatiivista palautetta koskien mato-ongintamahdollisuuden uupumista Pernoonkoskilla. Hakija hakee kalastuslain 47 §:n nojalla poikkeuslupaa onkimiseen rannalta ja veneestä kalastuslain mukaisella koski- ja virta-alueella Pernoonkoskilla. Tarkka alue sijaitsee hakemuksen karttaliitteen mukaan Karjasaaren itä-eteläpuolella.

VAPAA-AJANKALASTAJIEN KANTA

Kymijoki on etelärannikon tärkein vaelluskalajoki, jonne nousee kutemaan esimerkiksi merilohi, meritaimen ja vaellussiika. Näistä meritaimen ja vaellussiika on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi sekä merilohi vaarantuneeksi.

Kalastuslaki turvaa yleiskalastusoikeuksien harjoittamisen jokivesissä. Niihin perustuva kalastus on kuitenkin kalastuslailla kielletty vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, joissa on erityisesti tunnistettu tarve rajoittaa kalastusta vaelluskalakantojen turvaamiseksi (KL 7 §). Sama rajoitus koskee myös vesialueen omistajan oikeuden turvin tapahtuvaa ongintaa ja pilkintää (KL 46 §). Muiden jokialueiden katsotaan sen sijaan olevan yleiskalastusoikeuksin kalastettavissa, eikä sitä oikeutta saa rajoittaa ilman kalastuslain edellyttämiä perusteita.

Kalastuslain 47 §:n mukaan ELY-keskus voi siirtoistutusta, kalanviljelytoimintaa, tutkimustyötä, kalastusperinteen ylläpitämistä, kalataloudellisten velvoitteiden toimeenpanemista tai hyödyntämistä taikka muuta kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvää tarkoitusta varten perustellusta syystä myöntää poikkeusluvan mm. kalastuslailla kielletyn kalastustavan käyttöön.
Saman pykälän toisen momentin mukaan lupaa ei saa myöntää, jos se vaarantaisi tämän lain mukaisen tai sen nojalla annetun rajoituksen tarkoituksen taikka käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden toteutumisen.

SVK:n mukaan kalastuslaki on kyseisessä asiassa yksiselitteinen. Laissa on erikseen tunnistettu, että ongintaa ei vaelluskalojen ja -kalakantojen turvaamiseksi sallita vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla. eikä anna tilaa hakemuksessa esitetyn poikkeusluvan myöntämiseen. Tämän perusteella ei ELY-keskuksella ole lupaa poikkeusluvan myöntämiseen.

SVK katsoo, ettei pelkkä yrittäjän asiakkaiden halu satunnaiseen ongintaan ole myöskään riittävä syy poikkeusluvan myöntämiseen. Kuten hakija itsekin toteaa, ovat ongintamahdollisuuden puuttumisesta huolimatta asiakkaat palanneet hyödyntämään yrityksen palveluita. Kymijoessa on runsaasti suvantoalueita, joissa onkiminen on yleiskalastusoikeuden turvin sallittua ja jonne yrittäjä voi asiakkaitansa ohjata onkimaan.

SVK:n mukaan kalastuslaki ei anna ELY-keskukselle lupaa ongintaa koskevan poikkeusluvan myöntämiseen vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueelle. Myöskään hakijan perustelut eivät ole riittäviä. SVK:n mukaan Varsinais-Suomen ELY-keskus tulee hylätä haettu poikkeuslupahakemus onkimiseen kalastuslain mukaisella vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueella Kymijoen Pernoonkoskilla.
Hakemuksesta tehtävä päätös on SVK:n mukaan ennakkotapauksen luontoinen ja antaa myös tulevia tapauksia varten suuntaa sille, miten viranomainen suhtautuu kalastuslakiin kirjattuun rajaukseen kieltää onginta vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla.