Poisheittokielto, MMVK

Lausunto ehdotuksesta Suomen kannaksi koskien kalojen purkamisvelvoitteeseen liittyvien asetusten muuttamista ja kumoamista, 7.2.2014

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut maa- ja metsätalousministeriön ehdotukseen Suomen kannaksi (perusmuistio MMM2014-00040) ja esittää siitä lausuntonaan seuraavaa.

Suomen kanta
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö pitää epäselvänä, mitä tarkoitetaan Suomen kantaan sisällytetyllä ilmauksella:
”Jos neuvotteluissa käy ilmi, että jäsenvaltiot, komission kannanoton mukaisesti ja ottaen huomioon komission aloiteoikeuden, pitäytyvät ehdottamasta kalastuksen tekniseen säätelyyn muutoksia, jotka eivät ole välttämättömiä purkamisvelvoitteen toimeenpanon kannalta tai johdu suoraan siitä, myös Suomi voi pitäytyä osittain tai kokonaan esittämästä em. kantojaan tai luopua niistä.”
Lause antanee jokseenkin täydellisen harkintavallan Suomen kannan määrittelyssä ja sen poistamista tulee harkita.

Pääasiallinen sisältö
Liittyen Suomen kantaan lohen ja meritaimenen kalastuskauden lyhentämiseen, SVK esittää lisättäväksi:
Suomessa vallitsee yksimielisyys siitä, että pohjoiselle Itämerelle tulisi vaeltaa Itämeren pääaltaalta mahdollisimman suuri määrä lohia. Tätä tavoitetta edistää parhaiten Itämeren pääaltaalla tapahtuvan siimakalastuksen voimakas rajoittaminen tai kieltäminen. Tämä tavoite on yhteneväinen myös poisheittokiellon kanssa.

Alueellistaminen ja siirretty säädösvalta
YKP:n alueellistamisen seurauksena EU:n kalastusta koskevaa lainsäädäntöä käytännössä valmistellaan myös alueellisissa elimissä kuten BALTFISH:ssa. BALTFISH on jo osoittautunut sellaiseksi valmisteluelimeksi, jolla on suora, voimakas ja kiistaton yhteys komission esittämien lainsäädäntöehdotusten aineelliseen sisältöön.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää, että valiokunta katsoo ehdottoman tärkeäksi ja edellyttää, että eduskuntaa ei saa asettaa missään tapauksessa asettaa jo tapahtuneiden tosiasioiden eteen vailla todellisia ja oikea-aikaisia vaikutusmahdollisuuksia edellä mainittujen lainsäädäntöehdotusten aineellisesta sisällöstä keskusteltaessa BALTFISH:ssa tai muussa elimessä.

BALTFISH:ssa pyritään yhteisymmärrykseen EU:n komission ja jäsenmaiden kesken. On kuitenkin epäselvää, millaisten kriteerien pohjalta EU:n komissio valitsee kulloisessakin tapauksessa soveliaan lainsäädäntöinstrumentit (asetusehdotuksen, siirretty säädösvalta tai toimeenpanosäädöksen). Nyt puheena oleva asetusehdotus sisältää sellaisten teknisten kalastusmääräysten muuttamista jotka ovat hyvin samankaltaisia kuin BALTFISH:ssa on keskusteltu poisheittoon liittyen.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää, että valiokunta lausunnossaan muistuttaa, että käytettäessä siirrettyä säädösvaltaa jäsenmailla ei ole muodollista roolia. Valiokunta pitää ehdottoman tärkeänä, että siirrettyä säädösvaltaa käytetään vain sellaisissa tapauksissa, joissa kyse ei ole käsiteltävän asian kannalta  merkityksellisistä seikoista ja muutoinkin noudatetaan oikeusministeriön lausuntoja siirretyn säädösvallan käyttämisestä.