Puulaan laskevat joet

Lausunto koskien kalastuksen järjestämisestä Puulaan laskevissa taimenkannan elvytyskohteissa, 23.6.2021

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut Pohjois-Savon ELY-keskuksen esitykseen ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa.

TAUSTAA

Pohjois-Savon ELY-keskus pyytää lausuntoa kunnostuskohteina olevien Puulaan laskevien jokien kalastusrajoituksista. Lausuntoa pyydetään Vuoja-, Korpi- ja Kokkoniemenkoskesta, Hännilän- ja Vinkulanjoesta sekä Sorvalinsalmesta.

Kunnostuksissa ennallistetaan jokien uomia ja lisätään uhanalaisen järvitaimenen lisääntymis- ja pienpoikasalueiden määrää. Kunnostusten tavoitteena on parantaa järvitaimenen liikkumismahdollisuuksia ja turvata lajin lisääntymistä. Kunnostettuihin kohteisiin istutetaan 1-vuotiaita taimenen poikasia. Lisäksi kohteisiin on laitettu mätiä. Kunnostustoimien onnistumista seurataan sähkökoekalastuksin. Osa kohteista on valmistunut, osan on tarkoitus valmistua ensi talvena.

ELY-keskus esittää, että Puulaan laskevissa taimenkannan elvytyskohteissa ei saa kalastaa millään tavalla karttaliitteisiin merkityillä alueilla. Perusteena esitetään kalastuslain pykäliä 7, 46 ja 55.

SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KESKUSJÄRJESTÖN KANTA

SVK ei vastusta kaiken kalastuksen kieltämistä määräajaksi lausuntopyynnön mukaisissa kunnostetuissa joissa. Kokonaisuutta katsoen tulee kalastus jatkossakin sallia sellaisilla vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, joissa kalastus järjestetään uhanalaisten lajien ehdoilla, esimerkkinä Läsäkoski.

Kalan kulun turvaamista edistämät toimenpiteet

Vaelluskalojen kulun turvaamiseksi SVK esittää, että lausuntoesityksen lisäksi em. kohteiden ylä- ja alapuoliset jokisuualueet rauhoitetaan verkkokalastukselta, jotta turvataan taimenen vapaa liikkuminen joki- ja järvialueen välillä. Kieltoalueen laajuuden määrittämisessä esitetään hyödynnettäväksi kalastuslain 66 § toisessa momentissa kirjattua yhden kilometrin säädöstä, mutta vuotuinen voimassa oloaika tulee tarkistaa päätöksenteon yhteydessä.

Jokisuiden ohella on tarpeen tunnistaa taimenen vaellusalueen tärkeimmät salmialueet sekä kapeat läpivirtausjärvet, joissa verkkokalastus tulisi kieltää vaellusyhteyden pitämiseksi vapaana.

Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueiden määrittäminen

SVK huomauttaa, että Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialue on kalastusrajoitus.fi-sivuston mukaan täynnä vaelluskalavesistöksi merkittyjä jokivesiä. Niiden koski- ja virta-alueilla eivät muun muassa yleiskalastusoikeudet ole voimassa, mutta kyseessä olevien alueiden rajoja ei ole viranomaisen toimesta juurikaan määritetty. SVK esittää, että Pohjois-Savon ELY-keskus ryhtyy toimiin vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueiden määrittämiseksi, jotta niiden yksiselitteiset rajat saadaan voimaan ja näkyviin kalastusrajoitus.fi palveluun. SVK:lla on vahvaa kokemusta vastaavasta työstä ja yhteistyöstä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa Virtamittarit-hankkeen kautta ja esittää vastaavan käynnistämistä myös Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa.