Rantojen ympäristöopas

Kommentit ”Maankäytön suunnittelu ja rakentamisen ohjailu rannoilla”
-ympäristöoppaan luonnokseen 10.2.2004

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää tutustuttuaan
viitekirjeen yhteydessä lähetettyyn luonnokseen ympäristöoppaaksi ” Maankäytön
suunnittelu ja rakentamisen ohjailu rannoilla” huomautuksinaan seuraavaa.

Vapaa-ajankalastus on laajojen kansalaispiirien harrastus, jonka edellytyksiä
runsasvesistöisessä Suomessa mahdollisuudet pidetään merkittävinä. Kansalaisten
mahdollisuudet eivät kuitenkaan

riipu pelkästään vesistöistä vaan myös niiden rannoista. Harrastetuimmat
kalastustavat ovat erilaisia vapakalastusmuotoja kuten onginta, heittokalastus
ja pilkkionginta. Niistä onginta ja pilkintä ovat nykyisin maksuttomia
yleiskalastusoikeuksia eli jokamiehenoikeuksia ja heittokalastuskin maksullista
yleiskalastusoikeutta ns. viehekalastusmaksun perusteella. Nämä kansalaisten
kalastusmahdollisuudet ovat perua 1990-luvun loppupuolalla tehdyistä
kalastuslainsäädännön muutoksista ja osin kenties jääneet vielä mm. rantojen
käytön suunnittelussa merkitykseltään arvioimatta. Siihen viittaa mm. luonnoksen
sivulla 89 oleva tavoitetaulukko, jossa virkistyskalastus mahdollisuuksien
turvaaminen ja kehittäminen on ”upotettu” alaotsikon elinkeinoihin liittyvät
tavoitteet alle yhdessä ammattikalastuksen, kalankasvatuksen ym. kanssa.
Vapaa-ajankalastuksella on varmasti yhteistä näidenkin kanssa, mutta paljon
enemmän rantojen ja vesistöjen käytön suunnittelun osalta luonnon
virkistyskäytön kanssa. Erityisesti asutuskeskusten läheisyydessä vapaiden
rantojen merkitys on harrastuksellemme tärkeää. Veneilevät
kalastuksenharrastajat ja kesämökkien kalastavat omistajat, joilla useimmiten on
myös vene, tarvitsevat myös vapaita rantoja kalastaakseen niiden läheisyydessä
ja rantautuakseen ajoittain. Suunnittelun käyttämän tarvemitoituksen ym.
kohdalla kalastuksen harrastajien ja harrastuksen tarpeiden ja tavoitteiden
aliarvioiminen on lopputuloksena em. taulukosta ilmenevän asenteen perusteella.

Jokamiehenoikeuden periaattein virkistyskäyttöön hyödynnettävien vapaiden
rantojen määrittelyssä vapaa-ajankalastuksen harjoittamisedellytykset vaativat
mm. rannan ulkopuolella olevan vesialueen ja vesikasvillisuuden tarkastelua sekä
kapeikkojen ja väylien vaikutuksen arviointia. Luonnoksesta ilmenevällä tavalla
nämäkin jäävät tekemättä. Kalastusharrastus on mahdollista hyvinkin erilaisilla

vesialueilla ja rannoilla. Sitä ei voi tarkastella vain selvittelemällä
rantautumispaikkoja, yksittäisiä kohdealueita, satamia tms. Rakentamattomaksi
jätettävien rantojen määrä ja niiden edustalla olevan vesialueen sopivuus myös
rannalta kalastamiseen ovat eräitä vapaa-ajankalastuksen kannalta merkittäviä
kaavan laatua kuvaavia tekijöitä. Sivulla 138 kohdassa ”Vapaa-alueiden määrä”
lähestytään asiaa vapaa-ajankalastuksenkin kannalta asiallisesti, mutta
riittämättömästi. Rantojen edustan vesialueen sopivuus kalastamiseen on sen
rakentamattomuuden ohella tärkeää.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö kiittää sille suodusta
mahdollisuudesta kommentoida tätä luonnosta ympäristöoppaaksi näinkin
myöhäisessä vaiheessa. Tätä aihepiiriä koskevissa kysymyksissä keskusjärjestömme
toivoo yhteistyön alkavan tulevaisuudessa huomattavasti varhaisemmassa
vaiheessa.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö huomauttaa lopuksi, että
järjestäytyneiden vapaa-ajankalastajien järjestöverkko, joka sisältää
paikallisia ja alueellisia kalaseuroja, piiritason yhteisöjä sekä kolme
valtakunnallista järjestöä, on muutama vuosi sitten tiivistänyt toimintaansa
niin, että kolme valtakunnallista keskusjärjestöä ovat organisoitunut yhdeksi
valtakunnalliseksi keskusjärjestöksi Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestöksi (SVK). Tämä lausunto on annettu SVK:n toimesta ja nimissä,
vaikka viitekirje on osoitettu sen yhdelle jäsenjärjestölle Suomen Kalamiesten
Keskusliitolle.