Reformiministeriryhmän linjaukset (14.12.2017) yleisen edun valvonnan järjestämiseksi ympäristöasioissa Valtion lupa- ja valvontavirastossa (LUOVA), 19.1.2018

Kuulemistilaisuus VM:ssä

Reformiministeriryhmän linjaukset (14.12.2017) yleisen edun valvonnan järjestämiseksi ympäristöasioissa Valtion lupa- ja valvontavirastossa (LUOVA)

Yleisen edun valvonta LUOVAssa

Uusi toimintamalliehdotus poikkeaa kevään 2017 lausuntokierroksella ehdotetusta mallista olennaisesti. LUOVA-virastoon ei tulisikaan erillistä yleisen edun valvonnan yksikköä, vaan yleisen edun valvonta tulisi Luovan toimintaprosessiin kiinteäksi osaksi. Yleisen edun valvonta sisällytettäisiin läpäisevästi lupa-asiain käsittelyn kaikkiin vaiheisiin ja ennakkoneuvotteluihin toiminnanharjoittajan ja viranomaisten välillä.

Yleisen edun valvonnasta vastaava LUOVA-virasto ei voisi hakea muutosta LUOVA-viraston tekemään ratkaisuun. Tämä korostaisi yleisen edun valvonnan merkitystä itse lupamenettelyssä. Asia on tarkoitus järjestää virastossa työjärjestyksellä.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) pitää esitystä epäonnistuneena. Luvituksen ja valvonnan yhdistäminen ja erilaisten intressien yhteen sovittelu ennen luvitusta ei voi kuulua samalle viranomaiselle, vaan luvituksen on oltava riippumatonta. Valitusoikeuden poistuminen johtaisi kansalaisjärjestöjen valitustarpeen kasvuun ja siirtäisi päätösten ja laillisuusvalvonnan muutoksenhakua valtion viranomaisilta järjestöjen vastuulle.

Tämä on kestämätön ratkaisu Suomen ympäristön suojelun ja sen luonnonvarojen käytön kannalta. Yleisen edun valvonta on julkisen vallan keskeinen tehtävä. Yleisen edun valvontaa ei voi liioin jättää pelkän työjärjestyksen tai sisäisten menettelyjen varaan, vaan se tulee varmistaa lainsäädännössä. Vapaaehtoisten kansalaisjärjestöjen resurssit ja kompetenssi vaativissa muutoksenhakuprosesseissa ovat hyvin rajalliset. Uuden mallin tärkeimpänä motiivina näyttääkin olevan toiminnanharjoittajien luvituksen nopeuttaminen.

SVK katsoo, että LUOVAssa tulee olla yleisen edun riippumaton valvontayksikkö valitusoikeuksineen tai tarpeellinen määrä asiantuntevia virkamiehiä, jotka käyttävät riippumattomasti ympäristönsuojelun ja luonnonsuojelun yleisen edun puhevaltaa lupa-asioissa. Heillä olisi oikeus tarvittaessa lausua lupa-asiassa kuten myös valitusoikeus. Nämä virkamiehet toimisivat yhteistyössä LUOVAn asianomaisten virkamiesten kanssa.

Yleisen kalatalousedun valvonta maakunnissa

Kala- ja rapukannat ovat olennainen osa suomalaista vesiluontoa ja vapaa-ajankalastus suomalaisten tärkeimpiä luontoharrastuksia. Yleisen kalatalousedun valvonta vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisissa hankkeissa on valtion nykyisen alueellisen kalataloushallinnon (ELY-keskukset) ydintehtävä. Tarkoituksena on siinä säilyttää kalavedet monimuotoisina, tuottoisina ja kalastettavina vesistöjä muuttavissa hankkeissa sekä elvyttää aiemmissa hankkeissa menetettyjä kalakantoja esim. kalatiestrategian keinoin.

Yleisen kalatalousedun valvontatehtävä siirtyisi ELY-keskuksista maakuntiin. Toimiessaan kalatalousviranomaisena maakunta olisi tässä tehtävässään yleistä kalatalousetua valvova viranomainen. Lausuntoa vesilain mukaisesta hakemuksesta tulisi pyytää kalatalousviranomaisena toimivalta maakunnalta. Maakunta voisi LUOVAsta poiketen hakea lisäksi muutosta lupapäätöksistä. Maakunnissa vesitalous- ja kalataloustehtävät ja niiden yleisen edun valvonnat nivottaisiin tiukasti yhteen.

SVK pitää välttämättömänä, että yleisen kalatalousedun valvonta hoidetaan maakunnissa niin, että asioiden käsittelyn puolueettomuus varmistetaan. Muuten tämä valvontatyö voidaan tarpeen tullen jyrätä yli poliittisella ohjauksella. Tästä esimerkkeinä ovat elinkeinoelämälle tärkeiden kaivos-, perkaus- ja jätevesihankkeiden luvitus- ja valitusprosessit tai vesivoimaloiden velvoitteiden tarkistamiset. Maakunnissa vesirakentamisen edistäminen ja vaelluskalakantojen elvyttäminen sopivat lisäksi hyvin huonosti samaan toimintayksikköön, koska intressiristiriita niiden välillä on ilmeinen.

Katsomme, että yleisen edun riippumaton valvonta tulee maakunnissa turvata lakisääteisesti maakuntalaissa sekä vesi- ja ympäristönsuojelusäädöksissä. Toinen vaihtoehto on siirtää yleisen kalatalousedun valvonta LUOVA-viraston yleisen edun riippumattomaan valvontayksikköön valitusoikeuksineen.