Rikesakkorikkomus

Lausunto luonnoksesta asetukseksi rikesakkorikkomuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi, 4.12.2015

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää lausuntonaan esityksestä seuraavaa:
Lausunnolla olevassa esityksessä ehdotetaan kumottavaksi rikesakkorikkomuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1081/2015) 15 § ja muutettavaksi 14 § (Kalastonhoitomaksua koskeva rikkomus) seuraavasti:
Sille, joka kalastaa, vaikka hän ei ole suorittanut kalastuslain (379/2015) 79 §:ssä säädettyä kalastonhoitomaksua, tai joka laiminlyö esittää kalastonhoitomaksun suorittamista osoittavan todistuksen määräajassa, voidaan määrätä 100 euron rikesakko.

Lausunnolla olevassa asetusluonnoksessa viitataan kalastuslain (379/2015) 79 §:ään, jonka mukaan: ”Muunlaista kalastusta kuin onkimista tai pilkkimistä harjoittavan 18 – 64 -vuotiaan on suoritettava valtiolle kalastonhoitomaksu.”
Kuitenkin kalastuslain 7 §:n mukaan: ”Jokaisella on oikeus veloituksetta onkia ja pilkkiä sekä kalastaa silakkaa yhdellä vavalla siimaan kiinnitetyillä pystysuunnassa liikuteltavilla koukuilla.”
Silakan litkaaminen on siis myös maksuton yleiskalastusoikeus, jonka harrastamiseksi ei kalastonhoitomaksua tarvitse suorittaa.

Johtuen kalastuslain 79 §:n muotoilusta (”muunlaista kalastusta kuin onkimista tai pilkkimistä”) silakan kalastamista litkalla saatetaan pitää kalastonhoitomaksuvelvollisuuden piiriin kuuluvana kalastustapana.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää asetusluonnosta täydennettäväksi niin, että silakan kalastus yhdellä vavalla siimaan kiinnitetyillä, pystysuunnassa liikuteltavilla koukuilla on selkeästi rajattu pois kalastonhoitomaksuvelvollisuuden piiristä.