Poikkeuslupa isorysille

Lausunto koskien kaupallisen kalastajan Antero Halosen poikkeuslupahakemusta kalastaa seitsemällä isorysällä Kymijoen Korkeakosken haaran edustan merialueella kolmen kilometrin rajoitusalueella, ajalle 1.1.2019-31.12.2021, 17.12.2018

Hakemus

Kaupallinen kalastaja Antero Halonen hakee poikkeuslupaa kalastaa seitsemällä isorysällä kalastuslain 66 §:n, 68 §:n tai 71 §:n mukaisella kielletyllä alueella. Poikkeuslupaa haetaan ajalle 1.1.2019-31.12.2021.

Kalastuspaikaksi ilmoitetaan Korkeakosken haaran edustan merialue, tarkat rysäpaikat tarkentuisivat vasta tammikuussa (2019).

Hakemuksen perustelut

Hakija esittää hakemuksensa perusteluiksi kilpailun koventumista suurten kaupparyhmien toimesta sekä järvikalan myyntiosuuden kasvamista alueellaan. Hakijan mielestä myös harmaahylkeiden syksyinen rantautuminen pakottaa kalastajan siirtämään pyydyksiään yhä lähemmäksi rantaa.

Suomen Vapaa-ajakalastajien Keskusjärjestön lausunto

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) vastustaa hakemusta.

Jos ELY-keskus kuitenkin päättää kalastuslain 72 §:n mukaisesti ja SVK:n vastustuksesta huolimatta myöntää poikkeusluvan, niin rysien määrä tulee laskea seitsemästä kolmeen ja niiden tarkoista pyyntipaikoista tulee pyytää SVK:lta lausunto ennen luvan voimaantuloa. Lisäksi SVK esittää lupaehtoihin seuraavaa:

 1. Kalastusaika
  Rysille luvallinen kalastusaika tulee rajoittaa jäiden lähtöhetkestä viiteen seuraavaan viikkoon. Sen jälkeen rysät joko nostetaan pois vedestä tai niiden nielut suljetaan mm. kuhan ja hauen kudun turvaamiseksi. Kesäkuun puolenvälin jälkeen pyynti voi jälleen jatkua.
  Lupaa ei tule myöntää kuin vuosiksi 2019-20, koska vuoteen 2021 mennessä uusien kalatalousalueiden on toimitettava uudet käyttö- ja hoitosuunnitelmansa hyväksyttäviksi.
 2. Saaliit ja sivusaaliit
  Kaikki vaelluskalat tulee vapauttaa rysäsaaliista kokoon katsomatta. Lisäksi yli 65cm kuhat ja yli 90 cm hauet tulee vapauttaa heti. Mikäli vapautettavaa sivusaalista alkaa kertymään huomattavia määriä, niin rysät tulee poistaa pyynnistä.
  Mikäli rysäsaaliissa on merkittävä määrä kutuvalmista kuhaa, tulee pyydys nostaa vedestä.
 3. Saaliin rantautus
  Valvonnan helpottamiseksi rysien koentakerralla ei saa tarkistaa ja ottaa saalista muista pyydyksistä.
 4. Saaliskirjanpito sekä lupa-aika
  Pyydetystä ja vapautetusta saaliista tulee pitää kirjaa ja tarvittaessa esittää se kalastuksenvalvojille. Lupa voidaan myöntää maksimissaan kahdeksi seuraavaksi vuodeksi, jonka jälkeen alueen KHS astuu voimaan.

Perustelut:

Korkeakosken haara on tärkeä osa Kymijokea, joka on Suomenlahden huomattavin vaelluskalajoki. Isorysäkalastus merellä on alle kolmen kilometrin säteellä jokisuusta kielletty. Kiellon tarkoituksena on turvata vaelluskalojen pääsy kutujokiinsa. Kymijoen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi on viime vuosina panostettu mm. valtion toimesta huomattavasti, mistä mainittakoon erityisesti Korkeakoskeen rakennettu kalatie.

Kalastuslain 72 §:n mukaan ELY-keskus voi myöntää tilapäisen luvan kalastukseen, jos tällainen toimenpide on välttämätön yleisen kalatalousedun turvaamiseksi tai muusta erityisestä syystä, eikä vaaranna kalan kulkua vesistössä tai käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttamista.

SVK:n mielestä perusteita luvan myöntämiselle ei ole. Kiristynyt kilpailutilanne ei ole SVK:n käsityksen mukaan laillinen perustelu luvan saamiselle, eikä harmaanhylkeen mahdollinen syksyinen ”rantautuminen” puolla sekään ympärivuotista poikkeuslupaa. SVK muistuttaa, että isorysiä on mahdollista sijoittaa lähemmäksi rantaa kieltoalueen ulkopuolellakin.

SVK painottaa myös, että luvanhaussa on jo toistamiseen kyseessä poikkeusluvan jatkamisesta, mikä on täysin eri asia kuin lain sallima tilapäinen lupa.

SVK vaatii hakemuksen hylkäämistä kokonaisuudessaan. Suomukalaa esiintyy runsaasti pitkin rannikkoa, eikä näiden kalalajien onnistunut pyytäminen vaadi rysien sijoittamista kieltoalueelle.  Isorysillä tapahtuvan särkikalakantojen tehokkaampi hyödyntäminen ihmisravinnoksi on kannatettavaa.  Sillä ei kuitenkaan voida pysäyttää Itämeren tai sen sisälahtien rehevöitymiskehitystä. Samaan aikaan useat tutkimukset osoittavat petokalakantojen kärsivän liian tehokkaasta pyynnistä.