Kalastusrajoitukset Saimaalla

Lausunto asetusluonnoksesta eräiksi kalastusrajoituksiksi Saimaalla, 23.2.2021 mmm

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut asetusluonnokseen eräiksi kalastusrajoituksiksi Saimaalla ja esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa.

Asetuksen sisältö

Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että valtioneuvosto antaisi kalastuslain (379/2015) 59 §:n 1 momentin nojalla asetuksen, jolla kielletään saimaannorpan keskeisillä elinalueilla norpalle kaikkein vaarallisimpien kalanpyydysten ja kalastustapojen käyttö kokonaan. Lisäksi kiellettäisiin 15.4.–30.6. välisenä aikana kuuttien selviytymisen kannalta vaarallisten verkkopyydysten käyttö. Asetuksella turvattaisiin saimaannorppakannan kasvu lajin suojelustrategian mukaisesti ja edistettäisiin lajin suotuisan suojelutason saavuttamista.

Taustaa

Saimaannorppa on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi ja se on luonnonsuojeluasetuksen perusteella erityisesti suojeltava laji. Lisäksi saimaannorppa kuuluu Euroopan unionin neuvoston direktiivin 92/43/ETY tärkeinä pitämiin eläin- ja kasvilajeihin, sekä luontodirektiivin liitteen IV mukaisiin lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä.

Voimassa olevat kalastusrajoitukset ovat vaikuttaneet siihen, että saimaannorppakanta on kasvanut 2000-luvulla parista sadasta yksilöstä, noin 420–430 yksilöön. Saimaannorppakannan keskeisinä uhkatekijöinä pidetään ilmaston lämpenemistä, kalanpyydyskuolleisuutta sekä kannan pientä kokoa ja laajaa levinneisyyttä.

Saimaannorppakannan suojelemiseksi annettu asetus päättyy 14.4.2021. Nyt asetettavan asetuksen keskeisenä tavoitteena on saimaannorppakannan kasvun jatkuminen. Asetuksen mukaiset kalastusrajoitukset olisivat voimassa 14.4.2026 saakka. Verkkokalastuskiellon ajallisesta pituudesta on tehty vaikutusarviointi Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän toimesta.

SVK:n kanta

SVK kannattaa esitettyä asetusta ja toteaa, että vaarallisimpien kalanpyydysten ja kalastustapojen kieltäminen sekä ajallinen verkkokalastuskielto saimaannorpan keskeisillä elinalueilla tukevat kannan kasvua ja ovat tällä hetkellä riittäviä toimenpiteitä suojelemaan saimaannorppakannan kehitystä. Asetus ei poikkea merkittävästi edellisestä valtioneuvoksen asetuksesta, joka on todettu toimivaksi saimaannorpan suojelussa. Asetus on linjassa Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän raportissa esitettyjen suojelutoimien kanssa.