Saimaan kalastusrajoitukset

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta eräiksi kalastusrajoituksiksi Saimaalla, 8.4.2016 

Asetusluonnoksen ehdotuksena on rajoittaa saimaannorpan keskeisillä elinalueilla sellaisten pyydysten ja kalastustapojen käyttöä, jotka ovat tutkimus- ja seurantatulosten perusteella erityisen haitallisia saimaannorpille. Esitetyllä valtioneuvoston asetuksella kiellettäisiin kaikki verkkokalastus Saimaalla saimaannorpan poikasten keskeisillä liikkumisalueilla vuosittain 15.4.-30.6. välisenä aikana muikkuverkkokalastusta lukuun ottamatta. Lisäksi kiellettäisiin saimaannorpalle kaikkein vaarallisimpien pyydysten käyttö kokonaan.

Asetuksella yhdistettäisiin aikaisemmin kahdessa eri asetuksessa olleet kalastusrajoitukset yhteen asetukseen ja rajoitusalue yhtenäistettäisiin valvonnan ja tiedotuksen tehostamiseksi.
Suurin muutos suhteessa nykytilaan tulisi rajoitusalueen laajuuden osalta. Asetusalueen pinta-alaksi esitetään todettujen norpan pesintöjen perusteella 2 600 km2. Lisäys nykyiseen sopimus- ja asetusalueeseen olisi verkkokalastuskiellon osalta 564 km2. Pyydystyyppiasetukseen lisäys olisi 849 km2.
 
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää lausuntonaan asetusluonnoksesta seuraavaa.

SVK pitää äärimmäisen uhanalaisen saimaannorpan elinolosuhteiden parantamista ja norppakannan säilyttämistä tärkeänä ja siksi kannattaa esitettyjä toimia norppakannan suojelemiseksi asetuksella vuosina 2016-2021.

Esitys rajoittaa verkkokalastusta keväällä ja alkukesällä ja sen voi olettaa vähentävän kalastusasetuksella rauhoitettujen äärimmäisen uhanalaisen järvilohen ja erittäin uhanalaisen järvitaimenen sivusaaliskuolleisuutta.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että kuuttien kuolleisuus verkkoihin on tutkimusten perusteella siirtynyt kesäkuulta heinäkuulle ja vasta elokuussa kuutit ovat kooltaan ja kunnoltaan sellaisia, että verkkokalastus sallituilla verkkotyypeillä ei niitä uhkaa. Verkkokalastuskiellon jatkaminen asetusesityksestä poiketen heinäkuun loppuun saakka hyödyttäisi sekä norppakannan elpymistä että rauhoitettujen järvilohi- ja taimenkantojen suojelua.
SVK:n mielestä asetusta tulee tältä osin vielä tarkistaa, sillä kesällä 2015 tehtyjen kyselytutkimusten mukaan heinäkuun loppuun ulottuvalla verkkokalastuskiellolla on myös paikallisten asukkaiden enemmistön tuki.