Saimaan järvilohen toimenpideohjelma

Lausunto Saimaan järvilohen toimenpideohjelmasta vuosille 2021–2030, 25.5.2021 posely

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut Saimaan järvilohen toimenpideohjelmaan vuosiksi 2021–2030. SVK lausuu ehdotuksesta kunnioittavasti seuraavaa.

Ohjelman pitkän aikavälin tavoitteeksi on asetettu Saimaan järvilohen säilyminen perinnöllisesti monimuotoisena ja elinvoimaisena kantana alkuperäisessä elinympäristössään. SVK tukee tavoitetta ja katsoo, että laadittu järvilohen toimenpideohjelma toteutuessaan edistää järvilohikannan myönteistä kehittymistä. SVK pitää hyvänä, että ohjelmassa ei pyritä ensisijaisesti lisäämään kalastusrajoituksia, vaan toimenpiteissä keskitytään luontaisen elinkierron elvyttämiseen elinympäristökunnostuksilla, emokalaviljelyllä, neuvonnan, valvonnan ja kestävän kalastuksen sekä tutkimuksen ja seurannan järjestämisellä. Toimenpideohjelmassa tuodaan hyvin esille keskeiset järvilohikannan tilanteessa ja toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset vuoden 2011 laaditun hoito-ohjelman jälkeen sekä kalastuslainuudistuksen vaikutukset kalakannalle.

Järvilohen kestävän kalastuksen järjestämiseksi ohjelmassa esitetään toimenpiteitä valvonnan, tiedotuksen sekä verkko- ja viehekalastuksen osalta. Järvilohen kalastusta rajoitetaan kalastuslailla. Rasvaevällinen järvilohi on rauhoitettu kokonaan Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä, rasvaevätön kesä-, heinä- ja elokuussa keskeisellä vaellusreitillä Vuoksen vesistössä. Joessa ja purossa järvilohi on rauhoitettu elo-, syys- ja marraskuun. Vapaa-ajan kalastuksessa Vuoksen vesistöalueella on sallittua enintään yhden pyyntimitan (60 cm) täyttävän rasvaeväleikatun järvilohen saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti.

SVK:n näkemyksen mukaan lohikalojen pintaverkkojen (pl. muikkuverkot) kieltäminen järvilohen vaellusalueella on perusteltu toimenpide järvilohen suojelussa. SVK katsoo, että järvilohta voitaisiin suojella myös alueellisilla ja ajallisilla verkkokalastuskielloilla keskeisissä vaellusalueeseen kuuluvissa salmissa ja kapeikoissa. Lisäksi rasvaeväleikatun taimenen alamitan nosto lakisääteistä (50 cm) suuremmaksi (vähintään 60 cm) tukisi sekä taimenen että järvilohen suojelua. Nämä tulisi huomioida myös kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmissa.

Kuten toimenpideohjelmassa todetaan, ovat kalastuslain uudistuksessa asetetut rajoitukset edistäneet huomattavasti järvilohikannan kehittymistä. SVK korostaa, että suurin osa ensisijaisesti lohikalojen vetouistelua harrastavista on hyvin valveutuneita kalastajia, jotka pitävät veneissään mukanaan välineistön, joka mahdollistaa alamittaisen tai rauhoitetun kalan vapauttamisen oikealla tavalla. Lisäksi rasvaeväleikatun järvilohen kesä-elokuun rauhoituksen myötä he ovat siirtyneet muille vesille kalastamaan taikka vaihtaneet kohdelajia.

SVK muistuttaa, että tiedotuksen kohdistaminen kaikkiin kalastajaryhmiin edesauttaa järvilohen suojelua ja että tiedotuksellista työtä kestävistä kalastuskäytänteistä (sis. kalojen oikeaoppisen vapauttamisen) tehdään jatkuvasti ja sitä voidaan myös tarvittaessa tehostaa sekä kohdentaa. SVK:n laatiman Kestävämpää verkkokalastusta -ohjeen avulla on yhteensovitettavissa verkkokalastus ja uhanalalaisten lajien vahvistaminen. SVK:n näkemyksen mukaan toimenpideohjelmassa esitetyn väkäsettömien koukkujen käytön edistämisen sijaan on uistelussa kannattavampaa kannustaa vähentämään vieheissä käytettävien koukun kärkien määrää. Ohjelmassa esille nostetaan myös kalastuslain uudistusten ja rajoitusten valvonta syönnösalueilla sekä kutujokien alueella. SVK:n mielestä rajoitusten valvonta on tärkeä osa alamittaisten ja uhanalaisten kalalajien suojelua. Kalastuksenvalvonnan yhteydessä olisi mahdollista jakaa tietoa myös uhanalaisista kalalajeista sekä niiden oikeaoppisesta vapauttamisesta.

Lopuksi SVK toteaa pitävänsä toivoa herättävänä kehitystä, joka on tapahtunut edellisen hoito-ohjelman jälkeen järvilohen suojelussa. Laajamittaiset kunnostuskokonaisuudet, emokalaviljely, tutkimus sekä kohdennetut kalastusrajoitukset tukevat järvilohen selviytymistä myös tulevaisuudessa.