Saimaannorpan suojelustrategia

Lausunto Saimaannorpan suojelun strategiasta ja toimenpidesuunnitelmasta, 26.5.2011

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää tutustuttuaan Saimaannorpan suojelutyöryhmän raporttiin seuraavaa:

SVK pitää äärimmäisen uhanalaisen saimaanhylkeen elinolosuhteiden parantamista ja hyljekannan säilyttämistä tärkeänä. Järjestäytyneet vapaa-ajankalastajat edistävät osaltaan luonnon kestävää käyttöä ja ympäristöä säästävää toimintaa kalastuksessa sekä muussa harrastukseen liittyvässä toiminnassa.

Saimaannorpan suojelun strategia ja toimenpidesuunnitelma helpottaa norpan tulevaisuutta. Suunnitelmassa on käyty läpi kaikki norpan tunnetut uhkatekijät sekä esitetty keinoja niiden torjumiseksi.
Vapaa-ajankalastajien mielestä on tärkeää kaavoituksen ja rantarakentamisen sovittaminen yhteen norpan suojelutarpeiden kanssa.
Vapaa-ajankalastajat pitävät tärkeänä kalanpyydyskuolemien vähentämistä viisivuotisilla, vapaaehtoisilla kalastuksenrajoitussopimuksilla sekä sopimuksia täydentävillä valtioneuvoston säädöksillä. SVK:n mielestä kuuttien suojelemiseksi määrätyn kalastuksen rajoitusalueen pitää olla yhtenäinen ja aukoton. Tämä on tarpeen kuuttien suojelun, viestinnän, valvonnan ja kalastavien kansalaisten oikeusturvan johdosta.

Toimenpidesuunnitelman strategiset tavoitteet ovat SVK:n mielestä varsin realistisia ja takaavat norppakannan vakaan kasvun sekä suotuisan suojelun tason. SVK:n mielestä norppakanta on ollut viime vuosina kasvussa. Tästä merkkinä on kannan levittäytyminen Saimaalla  entisille norppa-alueille, Yövedelle, Ruokovedelle, Puruvedelle ja pohjoiselle Orivedelle, jossa syntyi keväällä 2011 kaksi kuuttia sopimusalueen ulkopuolella, 16 vuoden tau-on jälkeen.
Toimenpidesuunnitelman toteuttamiseen sekä norppakannan ja kalastuksen keskinäisen vaikutuksen tutkimukseen on osoitettava riittävät resurssit. Suunnitelman valmistumisen jälkeen on muun muassa todettu kuuttien pesäkuolemien yleisyys, jota aiemmin ei ole tiedetty. Tämä osaltaan selittää kanta-arvioissa ollutta syntyvyyden, todettujen kuolemien ja talvikannan välistä aukkoa.

Kohtaan ”10. Muita toimijoita” SVK esittää lisättäväksi vapaa-ajankalastajapiirit ja paikalliset kalaseurat, jotka toiminnassaan tiedottavat ja valistavat saimaannorpan suojeluun liittyvistä asioista sekä suuntaavat kalastustapoja norppaystävällisiin kalastusmenetelmiin.
Suunnitelmassa on viestintä ja osallistaminen esitetty tärkeäksi myönteisten asenteiden vahvistajana. Tässä vapaa-ajankalastajat järjestöineen ovat merkittä yhteistyötaho saimaannorpan suojelussa.